Valg av høyrentefond: Fondsfinans Kreditt eller Fondsfinans High Yield?

Publisert 02.10.2023

Med et høyt rentenivå ønsker mange å investere i rentefond. Hva er de viktigste forskjellene mellom våre to høyrentefond?

Først, hva er likhetene mellom de to fondene?

Begge fondene investerer hovedsakelig i det nordiske høyrentemarkedet og er forvaltet av Erlend Lødemel, med Peter Rohn som assisterende forvalter. Til felles har de en lav renterisiko (hovedvekt av flytende rente) og en aktiv tilnærming til posisjonene (ikke bare hold til forfall). Fondene har fire stjerner hos Morningstar og en solid avkastningshistorikk.

Så til forskjellene:

 1. Risikoprofil
 2. Historisk avkastning og løpende rente
 3. Størrelse
 4. Kostnader

1.    Risikoprofil

Den viktigste forskjellen mellom de to fondene er risikoprofilen. Fondsfinans Kreditt skal ha en gjennomsnittlig kredittrating for porteføljen på minimum BB, mens Fondsfinans High Yield skal ligge på minimum B. Fondsfinans High Yield har mulighet til å investere en begrenset del av porteføljen (opp til ti prosent) i obligasjoner som har en kredittrating lavere enn CCC.

Enkelt forklart kan Fondsfinans High Yield ta noe mer risiko, som samtidig gir et høyere avkastningspotensial. For deg som investor vil du kunne oppleve noe større svingninger i Fondsfinans High Yield.

Til sammenligning investerer Fondsfinans Kreditt i den tryggere delen av høyrentemarkedet, og kan ikke kjøpe enkeltobligasjoner med kredittrating lavere enn B-. Fondet kan eie opptil fem prosent i obligasjoner som etter kjøpstidspunktet har blitt nedgradert til et lavere nivå enn dette.

Hva er kredittrating?

Kredittrating er et mål på hvor sannsynlig det er at selskapet innfrir sine forpliktelser overfor långiverne. Skalaen går fra AAA til D (ifølge ratingbyrået S&Ps skala)

 • AAA, AA, A og BBB regnes som sikre obligasjoner og kalles ofte for «investment grade» eller «IG».
 • BB, B, CCC, CC og C regnes som høyrenteobligasjoner.
 • D gis til selskaper som allerede har brutt sine låneavtaler.

2.    Historisk avkastning og løpende rente

Ser vi på avkastning siste 5 år har Fondsfinans High Yield gitt 6,3% årlig gjennomsnittlig avkastning, sammenlignet med 5,0% for Fondsfinans Kreditt.* Du har altså fått bedre betalt for å ta noe høyere risiko i denne perioden. Hittil i år har også Fondsfinans High Yield gitt en høyere avkastning (+9,6%) sammenlignet med Fondsfinans Kreditt (+5,8%).

Fremover forventer vi solid årlig avkastning for begge fondene, som følge av et generelt høyere rentenivå. Den løpende renten i Kreditt er nå 10,0%, mens den i High Yield er 10,5%.

Vi ser vanligvis en større forskjell mellom den løpende renten på de to fondene. Årsaken er at Fondsfinans High Yield ved rapporteringstidspunktet hadde en høyere andel bankobligasjoner enn tidligere, i tillegg til en høyere kontantandel i påvente av nye investeringsmuligheter. Ellers kan det nevnes at drøye fire prosent av Fondsfinans High Yield er investert i Dof-aksjer, som ikke har noen løpende rente og derfor ikke regnes med i det målet.

Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er en garanti for avkastning og kan endres fra dag til dag.

3.    Størrelse

Begge fondene har en moderat størrelse som vi mener tillater en fleksibel forvaltningsstil. Fondsfinans High Yield har en forvaltningskapital som er godt tilpasset en noe høyere risikoprofil der også investeringer i mindre obligasjoner kan utgjøre en forskjell på avkastningen.

 • Fondsfinans Kreditt: 3,4 milliarder NOK
 • Fondsfinans High Yield: 1,5 milliarder NOK

4.    Kostnader

Begge rentefondene har lave og konkurransedyktige forvaltningshonorarer. Forvaltningshonoraret til Fondsfinans Kreditt er eksempelvis blant de laveste i kategorien norske høyrentefond, i følge oversikten hos Morningstar.

 • Fondsfinans Kreditt: 0,35% årlig
 • Fondsfinans High Yield: 0,45% årlig

Tips! De laveste kostnadene får du ved å investere i våre høyrentefond direkte hos oss. Da slipper du helt unna plattform- eller rådgivningshonorarer. Du betaler kun for det årlige forvaltningshonoraret.

Du kan opprette en konto her kostnadsfritt med BankID og investere i våre fond.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no

——————————————————————————————————————————

*Per 30.09.2023. Fondsfinans High Yield ble startet 30.04.2014, og Fondsfinans Kreditt 30.04.2013.

 • Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon.