← Tilbake til Om oss

Vårt arbeid med ESG

Våre prinsipper

Fondsfinans Kapitalforvaltning er overbevist om at finansnæringen har en viktig rolle å spille i overgangen til en mer bærekraftig økonomi og samfunn, og vi skal gjøre vårt for å bidra.

Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper og langsiktig verdiskaping. Vi mener at selskaper med en god håndtering av vesentlige ESG forhold (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) vil redusere sin risiko, ha et viktig konkurransefortrinn og være morgendagens vinnere.

Vårt mål er å jobbe med ESG på en systematisk og konstruktiv måte, som er verdiskapende for forvaltningen og andelseierne.

Melanie Brooks er ESG-ansvarlig og forvalter Fondsfinans Fornybar Energi

Orden i eget hus

I tillegg til å være opptatt av bærekraft i vår rolle som investor og eier, har vi et mål om å være en pådriver for god ESG-praksis i egen drift. Vi er opptatt av likestilling og vi søker aktivt å øke andelen kvinner i forskjellige deler av organisasjonen. Vi satser på våre ansatte og tilbyr muligheter for videreutdanning og -utvikling gjennom vårt utdannelsesfond. Vi har også en ambisjon om at vår kontordrift skal være klimanøytral, og kjøper kvoter for å klimakompensere for våre utslipp.

Som selskap er Fondsfinans Kapitalforvaltning bevisst sitt samfunnsansvar og vi har som mål å bidra positivt utover det vi kan gjøre som arbeidsgiver og investor. Vi støtter Kreftforeningen og Kirkens Bymisjon og bidrar til turglede i fjellheimen. Turisthytten Fondsbu i Jotunheimen eies av Fondsfinans og leies ut til DNT Oslo og Omegn for et symbolsk beløp på 1 NOK per år

Samarbeid og deltakelse i eksterne initiativer

Fondsfinans Kapitalforvaltning har sluttet seg til UN PRI (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer). Med dette forplikter vi oss til å følge de seks gjeldende prinsippene for ansvarlige investeringer utarbeidet av initiativet med støtte fra FN, og til å rapportere våre tiltak i forhold til disse. Våre svar til PRIs årlige undersøkelse kan finnes her.

Vi deltar også aktivt i relevante fora for ESG i vårt hjemmemarked. Fondsfinans Kapitalforvaltning er medlem i NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) og er representert i VFF (Verdipapirfondenes forening) sitt ESG-utvalg.

ESG i vår investeringsprosess

ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. Våre forvaltere søker å identifisere selskaper som vi mener har stort potensiale for langsiktig verdiskapning. Vi er opptatt av langsiktige trender som det teknologiske-, demografiske- og grønne-skiftet og vurderer hvordan selskaper er eksponert mot disse trendene. Vi er også interessert i selskapers posisjonering i forhold til mål i anerkjente rammeverk som Parisavtalen eller FNs Bærekraftsmål.

Vi integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte risiki og muligheter) i våre investeringsanalyser og -beslutninger. Det innebærer at vi analyserer miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte aspekter og/eller hendelser som kan ha en vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi. Basert på informasjon fra ESG-analysene, justerer vi for eksempel våre anslag for fremtidig inntjening, fremtidig nedskrivning av eiendelenes verdier og/eller endrer den risikopremien som vi bruker i våre investeringskalkyler. I tillegg kan vi inngå dialog med selskaper som vi mener burde redusere sin bærekraftsrisiko, både for å hjelpe selskapene og for å redusere risikoen i våre investeringer.

Hva ekskluderer vi?

Som et minimum følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), men går innenfor noen områder lengre i å ekskludere selskaper eller bransjer i Norge og utlandet, som ikke er samfunnstjenlige. Link til SPU sine retningslinjer kan finnes her.

Fondsfinans Kapitalforvaltning unngår å investere i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

I tråd med de etiske retningslinjene for SPU utelukker vi investeringer i selskaper som produserer tobakk eller tobakksvarer, cannabis, og selskaper som baserer sin virksomhet på utvinning eller av eller kraftproduksjon fra termisk kull. Vi utelukker også selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell landminer. Vi vil heller ikke investere i selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer.

Vi har i tillegg valgt å utelukke selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet og selskaper som er produsenter av alkohol.

Før en investering blir foretatt plikter forvalter å kontrollere om det aktuelle investeringsobjektets virksomhet kan være i strid med våre retningslinjer for eksklusjon. Videre blir alle aksjefond screenet på månedlig basis mot data fra Morningstar/Sustainalytics for å avdekke eventuelle brudd med våre retningslinjer. Hvis vi oppdager at selskaper der fondene har aksjer bryter med de retningslinjene, vil aksjeinnehavet bli avhendet på en måte som best mulig ivaretar andelseiernes interesser.

Eierskapsutøvelse

Vi vil kjenne selskapene vi investerer i. Det betyr at vi ønsker å treffe ledelsen, kjenne eierstrukturen og forstå virksomheten, verdikjeden og verdidrivere, inkludert vesentlige ESG-faktorer og strategiske valg knyttet til bærekraftig forretningsvirksomhet. Vi ønsker at selskapene vi investerer i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar.

Vi vil bruke aktivt eierskap for å påvirke der vi mener det vil være verdiskapende for selskapene og våre andelseiere. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom dialog med ledelsen, deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves.

Regulering og rapportering

Vi observerer en økende interesse for ESG i markedet og ser at dette er et område i rask utvikling når det gjelder både praksis og rapportering. Det stilles også økende krav til oss som forvalter på denne fronten fra myndighetene og andre interessenter. Som en norsk forvalter er det særlige EU regler som gjelder for Fondsfinans Kapitalforvaltning.

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EU har innført en handlingsplan for bærekraftig finans med ulike tiltak for å fremme bærekraftig økonomisk aktivitet. Hovedelementer av handlingsplanen inkluderer EUs Taksonomi og offentliggjøringsforordning (også kjent som SFDR).

Taksonomien skal danne grunnlag for en felles forståelse for hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. I motsetning til taksonomien er ikke SFDR et klassifiseringssystem. Den stiller kun krav til rapportering. For forvaltere stilles det krav til rapportering om ESG og bærekraft på produkt- og selskapsnivå.

I Europa ble enkelte deler av EUs handlingsplan innført allerede i 2021. Ytterligere krav gjelder fra 2022 og andre deler blir rullet ut senere. I Norge ble en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer (som dekker SFDR og taksonomien) vedtatt i Stortinget i desember 2021. SFDR nivå 2 trådte i kraft 11. desember 2023. På bakgrunn av dette har vi publisert nye SFDR dokumenter på hjemmesiden vår.

Med bakgrunn i dette er Fondsfinans Kapitalforvaltning i ferd med å gjennomføre de delene av regelverket som gjelder for oss som forvalter. Eksempelvis har informasjon om bærekraftsrisiko og bærekraftsformål blitt innarbeidet i prospektene til alle våre fond. Ytterligere informasjon vil bli rapportert i tråd med ikrafttredelse av de nye kravene.

Vår rapportering ihht offentliggjøringsforordning (SFDR)

Vi har som mål å vurdere relevant informasjon om ESG i forvaltningen av alle våre fond, i tråd med fondenes investeringsmandater. Dette inkluderer ESG-risikovurderinger i våre selskapsanalyser, som omtalt under ESG i vår investeringsprosess. Utover disse risikovurderingene har vi imidlertid ulike strategier og målsetninger knyttet til bærekraft og ESG i de enkelte fondene. Hvordan våre fond reguleres av de ulike artiklene i SFDR vil være avhengig av det enkelte fondets tilnærming og eventuelle målsetninger knyttet til bærekraft og ESG.

Regulering av våre fond ihht artiklene i SFDR:

Artikkel 6: Fond som integrerer bærekraftsrisiko, uten å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper.

 • Fondsfinans High Yield
 • Fondsfinans Kreditt
 • Fondsfinans Aktiv 60/40

Artikkel 8: Fond som både integrerer bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom seleksjon og aktivt eierskap.

 • Fondsfinans Global Helse
 • Fondsfinans Norden
 • Fondsfinans Norge
 • Fondsfinans Utbytte
 • Fondsfinans Obligasjon

Artikkel 9: Fond som både integrerer bærekraftsrisiko og har bærekraftige investeringer som formål.

 • Fondsfinans Fornybar Energi

For mer detaljert informasjon om ESG-tilnærming og -målsetninger i våre fond, vennligst les prospektene til de enkelte fondene.

PAI erklæring

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS har på foretaksnivå valgt å foreløpig ikke hensynta eller rapportere negative effekter av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer (som EU har definert som Principle Adverse Impact (PAI) indikatorer). Datatilgjengelighet er en stor utfordring da mange selskaper i investeringsuniverset til våre aksje- og rentefond ikke rapporterer tilstrekkelig med data som vi kan legge til grunn i PAI-vurderinger på tvers av våre fond. Dersom vi har tilstrekkelig med PAI-data for selskapene i enkelte av våre fond, vil denne informasjonen kunne inngå i investeringsbeslutninger og vi vil vurdere å rapportere PAI-indikatorer på fondsnivå. Vi vil ta en ny vurdering årlig (innen 30. juni) om hvorvidt det er praktisk gjennomførbart å hensynta og rapportere PAI-indikatorer på foretaksnivå.

Godtgjørelsesordninger i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS («Fondsfinans») har vedtatt en godgjørelsesordning for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Godtgjørelsesordningen er i samsvar med forskrift av 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirhandelloven, og vil bli gjennomgått av styret minst en gang i året. Godtgjørelsesordningen er utformet slik at den tar hensyn til bærekraftrisiko og at det ikke oppfordres til risikotaking som er uforenelig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til fond under forvaltning. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser.

Vil du høre mer om vårt arbeid med ESG? Ta kontakt med Melanie Brooks på E-post: melanie.brooks@fondsfinans.no eller tlf. +47 23 11 30 66

 • Denne redegjørelsen omhandler Fondsfinans Kapitalforvaltning AS («Fondsfinans»), som er heleiet av det familieeide selskapet Must AS.

  Selskapet har kontor i Oslo og forvalter verdipapirfondene Fondsfinans Norden, Fondsfinans Norge, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi, Fondsfinans Aktiv 60/40, Fondsfinans Obligasjon, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield. Hovedtyngden av våre andelseiere er norske institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

  Fondsfinans er organisatorisk inndelt i Forvaltning, Backoffice, Midoffice, Salg, Markedsføring, Regnskap/Risk og Compliance, som alle rapporterer til Administrerende direktør. Administrerende direktør og Compliance rapporterer til styret i Fondsfinans. Styret består av to andelseiervalgte representanter og to aksjonærvalgte representanter, i tillegg til styreleder. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

  Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Fondsfinans’ forvaltningsvirksomhet. Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper og langsiktig verdiskaping. I tillegg til å være opptatt av bærekraft i vår rolle som investor og eier, har vi et mål om å være en pådriver for god ESG-praksis i egen drift.

  Fondsfinans har sluttet seg til UN PRI (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer) og vi har dermed forpliktet oss til å følge de seks gjeldende prinsippene for ansvarlige investeringer, og til å rapportere våre tiltak med hensyn til disse. Vi deltar også aktivt i relevante fora for ESG i vårt hjemmemarked. Fondsfinans er medlem i NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) og er representert i ESG-utvalget i VFF (Verdipapirfondenes forening).

  Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer forvaltningsvirksomheten i utgangspunktet lav risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har ikke identifisert noen faktiske eller potensielle negative påvirkninger for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, som vår forvaltningsvirksomhet har bidratt til, verken direkte eller indirekte.

  Enhver kan kreve innsyn i hvordan Fondsfinans håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Forespørsel om informasjon sendes skriftlig til fondsinvestor@fondsfinans.no. Vanlig svarfrist er 3 uker. Ved særlig krevende informasjonsforespørsler kan det brukes opp til 2 måneder på å gi en besvarelse. Det er visse begrensninger i hvilken informasjon Fondsfinans kan gi ut, både av hensyn til personvern og når det gjelder forretningsforhold av konkurransemessig betydning.