← Tilbake til Om oss

Vårt arbeid med ESG

Våre prinsipper

Fondsfinans Kapitalforvaltning er overbevisst om at finansnæringen har en viktig rolle å spille i overgangen til en mer bærekraftig økonomi og samfunn, og vi skal gjøre vårt for å bidra.

Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper og bærekraftig verdiskaping. Vi mener at selskaper med en god håndtering av vesentlige ESG forhold (miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring)  vil ha et viktig konkurransefortrinn og være morgendagens vinnere.

Vårt mål er å jobbe med ESG på en sofistikert og konstruktiv måte, som er verdiskapende for forvaltningen og andelseierne.

Melanie Brooks er ESG-ansvarlig og forvalter Fondsfinans Fornybar Energi

Orden i eget hus

I tillegg til å være en ansvarlig investor og aktiv eier har vi et mål om å være en pådriver for bærekraft og ESG i egen drift. Vi er opptatt av likestilling og vi søker aktivt å øke andelen kvinner i forskjellige deler av organisasjonen. Vi satser på våre ansatte og tilbyr muligheter for videreutdanning og -utvikling gjennom vårt utdannelsesfond. Vi har også en ambisjon om at vår kontordrift skal være klimanøytral, og kjøper kvoter for å overkompensere for våre utslipp.

Som selskap er Fondsfinans Kapitalforvaltning bevisst sitt samfunnsansvar og  vi er opptatt av å bidra positivt utover det vi kan gjøre som arbeidsgiver og investor. Vi støtter Kreftforeningen og Kirkens Bymisjon og bidrar til turglede i fjellheimen. Turisthytten Fondsbu i Jotunheimen eies av Fondsfinans og leies ut til DNT Oslo og Omegn for et symbolsk beløp på 1 NOK per år

Samarbeid og deltakelse i eksterne initiativer

Fondsfinans Kapitalforvaltning har sluttet seg til UN PRI (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer). Med dette forplikter vi oss til å følge de seks gjeldende prinsippene for ansvarlige investeringer utarbeidet av initiativet med støtte fra FN, og til å rapportere våre tiltak i forhold til disse. Våre svar til PRIs årlige undersøkelse kan finnes her.

Vi deltar også aktivt i relevante fora for ESG i vårt hjemmemarked. Fondsfinans Kapitalforvaltning er medlem i NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) og er representert i VFF (Verdipapirfondenes forening) sitt ESG-utvalg.

ESG i vår investeringsprosess

ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. Dette vil si at vi innarbeider hensyn til ESG-forhold i selskapsanalyser, porteføljesammensetning og i eierskapsutøvelsen.

Våre forvaltere søker å identifisere selskaper som vi mener har stort potensiale for bærekraftig verdiskapning. Vi er opptatt av langsiktige trender som det teknologiske-, demografiske- og grønne-skiftet og vurderer alltid hvorvidt selskapers produkter og tjenester bidrar til å fremme mål i anerkjente rammeverk som Parisavtalen eller FNs Bærekraftsmål.

Før en investering blir foretatt plikter forvalter å kontrollere om det aktuelle investeringsobjektets virksomhet kan være i strid med våre retningslinjer. Hvis vi oppdager at selskaper der fondene har aksjer bryter med de retningslinjene som her er beskrevet, vil aksjeinnehavet bli avhendet på en måte som best mulig ivaretar andelseiernes interesser.

Hva ekskluderer vi?

Som et minimum følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), men går innenfor noen områder lengre i å ekskludere selskaper eller bransjer i Norge og utlandet, som ikke er samfunnstjenlige.

Fondsfinans Kapitalforvaltning har fokus på å unngå å investere i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

I tråd med de etiske retningslinjene for SPU utelukker vi investeringer i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell landminer. Vi vil heller ikke investere i selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer.

Vi har valgt å utelukke selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet eller selskaper som er produsenter av brennevin eller tobakk. Vi er varsomme med å investere i selskaper som har en vesentlig del av sine verdier knyttet til produksjon og omsetning av vin og øl.

Eierskapsutøvelse

Vi vil kjenne selskapene vi investerer i. Det betyr at vi ønsker å treffe ledelsen, kjenne eierstrukturen og forstå virksomheten, verdikjeden og verdidrivere, inkludert vesentlige ESG-forhold og strategiske valg knyttet til bærekraft. Vi ønsker at selskapene vi investerer i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar.

Vi vil bruke aktivt eierskap til å påvirke der vi mener det vil være verdiskapende for selskapene og våre andelseiere. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom dialog med ledelsen, deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves.

Regulering og rapportering

Vi observerer en økende interesse for ESG i markedet og ser at dette er et område i rask utvikling. Det stilles også økende krav til oss som forvalter på denne fronten fra myndighetene og andre interessenter. Som en norsk forvalter er det særlige EU regler som gjelder for Fondsfinans Kapitalforvaltning.

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EU har innført en handlingsplan for bærekraftig finans med ulike tiltak for å fremme bærekraftig økonomisk aktivitet. Hovedelementer av handlingsplanen inkluderer EUs Taksonomi og offentliggjøringsforordning (også kjent som SFDR).

Taksonomien skal danne grunnlag for en felles forståelse for hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. I motsetning til taksonomien er ikke SFDR et klassifiseringssystem. Den stiller kun krav til rapportering. For forvaltere stilles det krav til rapportering om ESG og bærekraft på produkt- og selskapsnivå.

I Europa ble enkelte deler av EUs handlingsplan innført allerede i 2021. Ytterligere krav gjelder fra 2022 og andre deler blir rullet ut senere. I Norge ble en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer (som dekker SFDR og taksonomien) vedtatt i Stortinget i desember 2021. Den norske loven forventes å tre i kraft i første halvdel av 2022.

Med bakgrunn i dette er Fondsfinans Kapitalforvaltning i ferd med å gjennomføre de delene av regelverket som gjelder for oss som forvalter. Eksempelvis har informasjon om bærekraftsrisiko og bærekraftsformål blitt innarbeidet i prospektene til alle våre fond. Ytterligere informasjon vil bli rapportert i tråd med ikrafttredelse av de nye kravene.

Våre fond ihht offentliggjøringsforordning (SFDR)

Vi jobber aktivt med ESG og bærekraft i alle våre fond. Vi har imidlertid tatt et bevisst valg om å være konservativ når det gjelder hvordan våre fond vil rapportere ihht Artiklene (6, 8 og 9) i SFDR. Mangel på tilstrekkelig rapportering om enkelte ESG KPIer – spesielt fra mindre og unoterte selskaper – kan gjøre det vanskelig for oss å rapportere måltall aggregert på fondsnivå i enkelte av fondene. Vi vil løpende ta en vurdering om hvordan vi rapporterer ihht SFDR basert på utviklingen i tilgang på data.

Våre fond som rapporterer ihht:

Artikkel 6: integrerer ESG/bærekraftsrisiko, uten at fondene sies å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper.

  • Fondsfinans High Yield
  • Fondsfinans Kreditt
  • Fondsfinans Aktiv 60/40

Artikkel 8: både integrerer ESG/bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom seleksjon og aktivt eierskap.

  • Fondsfinans Global Helse
  • Fondsfinans Norden
  • Fondsfinans Norge
  • Fondsfinans Utbytte
  • Fondsfinans Obligasjon

Artikkel 9: har bærekraftige investeringer som formål.

  • Fondsfinans Fornybar Energi

 

Vil du høre mer om vårt arbeid med ESG? Ta kontakt med Melanie Brooks på E-post: melanie.brooks@fondsfinans.no eller tlf. +47 23 11 30 66