← Tilbake til Om oss

Vårt arbeid med ESG

Våre prinsipper

Fondsfinans Kapitalforvaltning er overbevist om at finansnæringen har en viktig rolle å spille i overgangen til en mer bærekraftig økonomi og samfunn, og vi skal gjøre vårt for å bidra.

Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper og langsiktig verdiskaping. Vi mener at selskaper med en god håndtering av vesentlige ESG forhold (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) vil redusere sin risiko, ha et viktig konkurransefortrinn og være morgendagens vinnere.

Vårt mål er å jobbe med ESG på en systematisk og konstruktiv måte, som er verdiskapende for forvaltningen og andelseierne.

Melanie Brooks er ESG-ansvarlig og forvalter Fondsfinans Fornybar Energi

Orden i eget hus

I tillegg til å være en ansvarlig investor og aktiv eier har vi et mål om å være en pådriver for bærekraft og ESG i egen drift. Vi er opptatt av likestilling og vi søker aktivt å øke andelen kvinner i forskjellige deler av organisasjonen. Vi satser på våre ansatte og tilbyr muligheter for videreutdanning og -utvikling gjennom vårt utdannelsesfond. Vi har også en ambisjon om at vår kontordrift skal være klimanøytral, og kjøper kvoter for å klimakompenserer for våre utslipp.

Som selskap er Fondsfinans Kapitalforvaltning bevisst sitt samfunnsansvar og vi er opptatt av å bidra positivt utover det vi kan gjøre som arbeidsgiver og investor. Vi støtter Kreftforeningen og Kirkens Bymisjon og bidrar til turglede i fjellheimen. Turisthytten Fondsbu i Jotunheimen eies av Fondsfinans og leies ut til DNT Oslo og Omegn for et symbolsk beløp på 1 NOK per år

Samarbeid og deltakelse i eksterne initiativer

Fondsfinans Kapitalforvaltning har sluttet seg til UN PRI (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer). Med dette forplikter vi oss til å følge de seks gjeldende prinsippene for ansvarlige investeringer utarbeidet av initiativet med støtte fra FN, og til å rapportere våre tiltak i forhold til disse. Våre svar til PRIs årlige undersøkelse kan finnes her.

Vi deltar også aktivt i relevante fora for ESG i vårt hjemmemarked. Fondsfinans Kapitalforvaltning er medlem i NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) og er representert i VFF (Verdipapirfondenes forening) sitt ESG-utvalg.

ESG i vår investeringsprosess

ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. Dette vil si at vi innarbeider hensyn til ESG-forhold i selskapsanalyser, porteføljesammensetning og i eierskapsutøvelsen.

Våre forvaltere søker å identifisere selskaper som vi mener har stort potensiale for langsiktig verdiskapning. Vi er opptatt av langsiktige trender som det teknologiske-, demografiske- og grønne-skiftet og vurderer alltid hvorvidt selskapers produkter og tjenester bidrar til å fremme mål i anerkjente rammeverk som Parisavtalen eller FNs Bærekraftsmål.

Vi integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte risiki og muligheter) i våre investeringsanalyser og -beslutninger. Det innebærer at vi analyserer miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte aspekter og/eller hendelser som kan ha en vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi. Basert på informasjon fra ESG-analysene, justerer vi for eksempel våre anslag for fremtidig inntjening, fremtidig nedskrivning av eiendelenes verdier og/eller endrer den risikopremien som vi bruker i våre investeringskalkyler. I tillegg kan vi inngå dialog med selskaper som vi mener burde redusere sin bærekraftsrisiko, både for å hjelpe selskapene og for å redusere risikoen i våre investeringer.

Før en investering blir foretatt plikter forvalter å kontrollere om det aktuelle investeringsobjektets virksomhet kan være i strid med våre retningslinjer. Hvis vi oppdager at selskaper der fondene har aksjer bryter med de retningslinjene som her er beskrevet, vil aksjeinnehavet bli avhendet på en måte som best mulig ivaretar andelseiernes interesser.

Hva ekskluderer vi?

Som et minimum følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), men går innenfor noen områder lengre i å ekskludere selskaper eller bransjer i Norge og utlandet, som ikke er samfunnstjenlige. Link til SPU sine retningslinjer kan finnes her.

Fondsfinans Kapitalforvaltning har fokus på å unngå å investere i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

I tråd med de etiske retningslinjene for SPU utelukker vi investeringer i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell landminer. Vi vil heller ikke investere i selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer.

Vi har valgt å utelukke selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet eller selskaper som er produsenter av alkohol eller tobakk.

Eierskapsutøvelse

Vi vil kjenne selskapene vi investerer i. Det betyr at vi ønsker å treffe ledelsen, kjenne eierstrukturen og forstå virksomheten, verdikjeden og verdidrivere, inkludert vesentlige ESG-faktorer og strategiske valg knyttet til bærekraftig forretningsvirksomhet. Vi ønsker at selskapene vi investerer i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar.

Vi vil bruke aktivt eierskap til å påvirke der vi mener det vil være verdiskapende for selskapene og våre andelseiere. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom dialog med ledelsen, deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves.

Regulering og rapportering

Vi observerer en økende interesse for ESG i markedet og ser at dette er et område i rask utvikling. Det stilles også økende krav til oss som forvalter på denne fronten fra myndighetene og andre interessenter. Som en norsk forvalter er det særlige EU regler som gjelder for Fondsfinans Kapitalforvaltning.

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EU har innført en handlingsplan for bærekraftig finans med ulike tiltak for å fremme bærekraftig økonomisk aktivitet. Hovedelementer av handlingsplanen inkluderer EUs Taksonomi og offentliggjøringsforordning (også kjent som SFDR).

Taksonomien skal danne grunnlag for en felles forståelse for hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. I motsetning til taksonomien er ikke SFDR et klassifiseringssystem. Den stiller kun krav til rapportering. For forvaltere stilles det krav til rapportering om ESG og bærekraft på produkt- og selskapsnivå.

I Europa ble enkelte deler av EUs handlingsplan innført allerede i 2021. Ytterligere krav gjelder fra 2022 og andre deler blir rullet ut senere. I Norge ble en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer (som dekker SFDR og taksonomien) vedtatt i Stortinget i desember 2021. Den norske loven forventes å tre i kraft i andre halvdel av 2022.

Med bakgrunn i dette er Fondsfinans Kapitalforvaltning i ferd med å gjennomføre de delene av regelverket som gjelder for oss som forvalter. Eksempelvis har informasjon om bærekraftsrisiko og bærekraftsformål blitt innarbeidet i prospektene til alle våre fond. Ytterligere informasjon vil bli rapportert i tråd med ikrafttredelse av de nye kravene.

Vår rapportering ihht offentliggjøringsforordning (SFDR)

Vi tar hensyn til relevant informasjon om ESG og bærekraft i alle våre fond. Vi bruker imidlertid ulike strategier i tråd med våre investeringsmandater i de forskjellige aktivaklasser. Dette inkluderer ESG-risikovurderinger i våre selskapsanalyser.

Våre fond som rapporterer ihht:

Artikkel 6: integrerer ESG/bærekraftsrisiko, uten å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper.

  • Fondsfinans High Yield
  • Fondsfinans Kreditt
  • Fondsfinans Aktiv 60/40

Artikkel 8: både integrerer ESG/bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom seleksjon og aktivt eierskap.

  • Fondsfinans Global Helse
  • Fondsfinans Norden
  • Fondsfinans Norge
  • Fondsfinans Utbytte
  • Fondsfinans Obligasjon

Artikkel 9: har bærekraftige investeringer som formål. Både integrerer ESG/bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom seleksjon og aktivt eierskap.

  • Fondsfinans Fornybar Energi

 

Godtgjørelsesordninger i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS («Fondsfinans») har vedtatt en godgjørelsesordning for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Godtgjørelsesordningen er i samsvar med forskrift av 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirhandelloven, og vil bli gjennomgått av styret minst en gang i året. Godtgjørelsesordningen er utformet slik at den tar hensyn til bærekraftrisiko og at det ikke oppfordres til risikotaking som er uforenelig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til fond under forvaltning.

Fondsfinans har som mål å ha konkurransedyktige lønns- og ansettelsesvilkår, uten å være lønnsledende. Fast lønn til ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvaltningsselskapet eller fond under forvaltning samt ansatte med kontrolloppgaver, skal være tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable godtgjørelsen.

Variable godtgjørelse baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person og resultatene til vedkommende forretningsenhet, fond under forvaltning og forvaltningsselskapet som helhet, over en periode på minst to år. Minst 40% av variabel godtgjørelse skal bestå av andeler i fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

For ansatte i Fondsfinans Kapitalforvaltning skal minst 40 % av den variable godtgjørelsen utbetales jevnt over en periode på minst tre år. Den samlede variable godtgjørelsen skal som hovedregel reduseres betydelig eller bortfalle dersom forvaltningsselskapets eller fondets økonomiske resultat er svakt eller negativt.

Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse.

For 2021 fikk ansatte i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS samlet NOK 29.064.110,- i godtgjørelse fordelt på samlet 18 ansatte.

 

Vil du høre mer om vårt arbeid med ESG? Ta kontakt med Melanie Brooks på E-post: melanie.brooks@fondsfinans.no eller tlf. +47 23 11 30 66