Kjøp og salg av fond

Det er enkelt å bli kunde og handle våre fond på nett med bankID. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid fra du oppretter en konto til du kan handle fond i kundeportalen. Har du noen spørsmål? Ring oss på 23 11 30 00 eller send E-post til fondsinvestor@fondsfinans.no

Ny kunde?

Opprett en konto her

Eksisterende kunde?

Kundeportal  – logg inn her

Ønsker du en ny konto og er eksisterende kunde? Da kan du opprette det her

Du kan fortsatt logge inn i den tidligere kundeportalen fra VPS/Euronext, men kjøp og salg er ikke mulig: Euronext (VPS) – logg inn her

 • Logg inn

  Logg deg inn ved bruk av BankID. Dersom du ikke har en konto må du først opprette dette.

 • Verdipapirkonto

  Du vil komme til oversikt over din beholdning.

 • Kjøp av fondsandeler

  Under fanen «Fond» kan du velge mellom kjøp, salg og bytte av våre fond. Her velges hvilket fond du ønsker å investere i, hvilken konto som skal benyttes, bankkonto og beløp.

 • I  nettløsningen for handel med fond er det per i dag kun mulig å bytte fond innenfor samme konto. Dette innebærer at det ikke er mulig å legge inn fondsbytte fra et fond utenfor aksjesparekonto (ASK) til et fond innenfor ASK (og omvendt). Dersom man for eksempel ønsker å bytte fra et av våre rentefond til et aksjefond innenfor ASK anbefaler vi derfor å sende bytteblankett på dette til fond@fondsfinans.no slik at nye fondsandeler havner innenfor skatteregimet til ASK. Vi beklager ulempen dette medfører.

  Bytteblankett ligger her

   

 • NB! Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

  • Enklest handler du på nett og legitimerer deg ved bruk av BankID
  • Nye andelseiere som benytter blankett må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende).
  • Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. Eventuelt kan du ta kontakt dersom du vil legitimere deg med BankID på vegne av selskapet.

  Her finner du blanketter for kjøp, bytte og salg av våre fond

    Tegningsblankett (benyttes for privatpersoner, selskap og umyndige)

    Bytte fra andre fondsforvaltere

    Bytte av fond

    Innløsningsblankett

   

  Spareavtale

    Spareavtale med avtalegiro

   

  Diverse blanketter

   Vergeblankett

   Fullmakt til kundeportal for selskaper

   

  Aksjesparekonto

  Overføringsfullmakt for flytt av ASK konto

  Du kan flytte aksjefond fra følgende andre fondsforvaltere til oss (per 25. januar 2024):

  • C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS
  • DANSKE INVEST ASSET MANAGEMENT AS
  • FIRST FONDENE AS
  • FORTE FONDSFORVALTNING AS
  • FRAM FONDENE AS
  • HEIMDAL FORVALTNING AS
  • HOLBERG FONDSFORVALTNING AS
  • KLP KAPITALFORVALTNING AS
  • LANDKREDITT FORVALTNING AS
  • PARETO ASSET MANAGEMENT AS
  • SISSENER AS
 • Minste engangsinvestering er NOK 10.000 i respektive fond i andelsklasse A (NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield A).

  Fondsfinans Global Utbytte B, Fondsfinans Norden B og Fondsfinans Utbytte B har en minstetegning på NOK 10.000.000.

  Fondsfinans Norden C har en minstetegning på NOK 25.000.000.

  Fondsfinans Norden D, Fondsfinans Norge B og Fondsfinans Utbytte C har en minstetegning på NOK 50.000.000.

  Fondsfinans Global Helse B, Fondsfinans Fornybar Energi B, Fondsfinans Kreditt B og Fondsfinans High Yield B har en minstetegning på NOK 100.000.000.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Enklest legitimerer man seg gjennom BankID ved tegning på nett.

  Ta kontakt dersom du vil legitimere deg med BankID for fondshandel for et selskap, så sender vi deg en lenke for legitimering med BankID.

  Alternativt må du vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres).

  Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

 • Kjøps- og salgsgebyr:
  Det er ikke noen kjøps- eller salgsgebyr i våre fond. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

  Årlig forvaltningsprovisjon:

  • 1,20% i Fondsfinans Global Utbytte A
  • 0,90% i Fondsfinans Global Utbytte B
  • 1,50% i Fondsfinans Norden A
  • 1,20% i Fondsfinans Norden B
  • 0,90% i Fondsfinans Norden C
  • 0,70% i Fondsfinans Norden D
  • 1,00% i Fondsfinans Norge A
  • 0,70% i Fondsfinans Norge B
  • 1,20% i Fondsfinans Utbytte A
  • 0,90% i Fondsfinans Utbytte B
  • 0,72% i Fondsfinans Utbytte C
  • 1,00%* i Fondsfinans Global Helse A
  • 0,70%* i Fondsfinans Global Helse B
  • 1,00%* i Fondsfinans Fornybar Energi A
  • 0,70%* i Fondsfinans Fornybar Energi B
  • 0,85%* i Fondsfinans Aktiv 60/40
  • 0,25% i Fondsfinans Obligasjon
  • 0,35% i Fondsfinans Kreditt A
  • 0,31% i Fondsfinans Kreditt B
  • 0,45% i Fondsfinans High Yield A
  • 0,41% i Fondsfinans High Yield B

  * Eventuell resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg (se prospekt)

  Svingprising
  NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt minimumsstørrelse eller andel av fondets forvaltningskapital. Denne terskelverdien er satt der det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning over terskelverdien justeres NAV opp, og justeres ned dersom fondet har netto innløsning over terskelverdien. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader), og evalueres kvartalsvis. Svingprising gjennomføres for å likebehandle kunder, og representerer ingen inntekt for Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

  Rutinene for svingprising utføres i henhold til  Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for tegning og innløsning

 • Fondenes kurs fastsettes normalt en gang daglig, basert på siste omsatte kurs.

  Fristen for tegning og innløsning er klokken 13:00 for alle våre fond. Det samme gjelder bytte av fond.

  Dersom du benytter blankett er det en forutsetning at tilfredsstillende legitimering av kunden er til stede og korrekt utfylt blankett er sendt til fond@fondsfinans.no før tidsfristen.

  Tegning og innløsning skjer normalt samme dag til børsens sluttkurs, forutsatt at tegnings-/innløsningsfristen er oppfylt og at hvert enkelt fonds hovedmarked er åpent for handel.

 • 2024

  Alle våre fond er stengt for handel følgende dager i 2024:

  1.jan, 28. mars, 29. mars, 1. april, 1. mai, 9.mai, 17. mai, 20. mai, 24.des, 25. des, 26. des og 31.des

  Fondsfinans Global Utbytte, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  15.jan, 19. feb, 27.mai, 19. juni, 4. juli, 2. sep og 28. nov

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  6.juni og 21. juni

  Halve børsdager (cutoff kl. 11:00):

  Alle fond: 27. mars

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40: 5. jan, 30.april, 8.mai  og 1. nov

 • Dersom du skal ha tilgang til et selskap trenger vi en signert fullmakt fra noen med signaturrett for selskapet. Fullmakt til kundeløsning finner du her og kan sendes til fond@fondsfinans.no Dersom det kun er en person som har signaturrett trenger vi ikke fullmakt for å gi denne personen tilgang, men du må gi oss beskjed på samme E-post adresse at det er ønskelig. Innlogging skjer ved bruk av BankID.