Våre fond

Vi er aktive og langsiktige investorer på jakt etter morgendagens vinnere, på vegne av våre andelseiere. Vårt fondsutvalg forvaltes med spesialistkunnskap og høye ambisjoner.

 • Vi bruker en blanding av «top-down» og «bottom-up» tilnærming i vår investeringsprosess. Det vil si at makroøkonomi, trender i markedene og bransjevalg sees i sammenheng med pris, likviditet og en grundig selskapsanalyse.

  Dette gir grunnlag for den avkastnings- og risikovurdering som vi kommer frem til.

  Vi bruker egenutviklede modeller for å vurdere de utfallsrom et gitt verdipapir kan ha. Her legges det til grunn interne og eksterne verdivurderinger og forvalterenes vurdering av risiko. Vi har således en disiplinert oppfølging av alle posisjonene i respektive fond.

  Det er forvalters subjektive vurdering som er avgjørende for alle investeringsbeslutninger.

  Fondsfinansformelen – Hvordan vurderer vi selskaper?

  • Vi følger utviklingen i verdensøkonomien tett, og beskriver vårt syn månedlig i markedsrapporten
  • Vi er opptatt av langsiktige trender som det teknologiske-, demografiske- og grønne-skiftet
  • Vi liker bransjer med ekstraordinære muligheter til avkastning. Vi ekskluderer bransjer som ikke er samfunnstjenlige.
  • Vi ønsker fleksible porteføljer, og foretrekker at investeringene gjøres i selskap med god likviditet
  • Vi unngår generelt selskaper med høy risiko, særlig de som har binære utfall innen teknologi eller regulering
  • Vi vil kjenne selskapene vi investerer i. Det kan bety å treffe ledelsen, kjenne eierstrukturen, forstå virksomheten, verdikjeden og verdidrivere.
  • Vi vurderer alltid prisen nøye
 • Vi har en enkel og godt innarbeidet investeringsfilosofi for alle våre fond.

  Vi er aktive og langsiktige investorer på jakt etter morgendagens vinnere, på vegne av våre andelseiere. Vårt fondsutvalg forvaltes med spesialistkunnskap og høye ambisjoner.

  • Vi vurderer sektorene i et makroøkonomisk perspektiv og kombinerer dette med en grundig fundamental analyse av selskapene før vi investerer. Vi investerer i selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.
  • Vi forvalter konsentrerte porteføljer som kjennetegnes av en høy aktiv andel og normalt en overvekt i mellomstore selskaper. Disse selskapene er ofte ikke godt nok analysert, slik at det lettere kan oppstå feilvurderinger av selskapenes fremtidige inntjeningsmuligheter. Dagens mellomstore selskaper vil ofte bli fremtidens vinnere. Dermed oppstår det mulighetsrom for oss som er aktive forvaltere til å finne attraktive kandidater.
  • En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Risiko tillegges betydelig vekt både ved investering i enkeltselskaper og ved porteføljesammensetningen. Ved positive utsikter vil porteføljens samlede risiko bli søkt lagt høyere enn ved negative utsikter. Vi søker å unngå selskaper med binære utfallsrom. Typiske eksempler på dette kan være små selskaper som satser alt på utviklingen av ett produkt.

  Vi har i mange år investert etter samme investeringsfilosofi som har resultert i god avkastning for våre fond. Også i fremtiden tror vi denne tilnærmingen vil kunne skape gode resultater for våre andelseiere. I Fondsfinans har vi mange ganger vist at vi er tålmodige og har mot til å sitte gjennom perioder hvor kursutviklingen tidvis har gått mot investeringene. I slike perioder vurderer vi selvsagt om analysene fortsatt er robuste. Av erfaring vet vi at det kan ta tid før markedet endrer prisingen av et selskap. I det langsiktige bildet blir daglige kursendringer ofte bare støy.

 • Retningslinjer for beste utførelse

  Bakgrunn

  Fondsfinans Kapitalforvaltning (FFKF) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond som forvalter Fondsfinans Fondene. Dette innebærer at FFKF fatter investeringsbeslutninger og gjennomfører disse på vegne av verdipapirfondene. Disse retningslinjene gir en oversikt over hvordan og hvor investeringsbeslutningene skal utføres for å oppnå best mulig resultat for andelseierne.

  Vurdering av beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

  FFKF vil gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for verdipapirfondene med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. For å avgjøre den relative vekten av disse faktorene vil følgende kriterier vurderes:

  • verdipapirfondets mål, investeringspolitikk og risikoer slik dette fremgår i
  prospektet og eventuelt vedtekter
  • ordrens art
  • egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren
  • egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn

  Generelt vil FFKF legge mest vekt på:

  Pris
  Alle FFKFs verdipapirfond har som målsetting å oppnå best mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Prisen som oppnås ved handel i finansielle instrumenter er derfor vesentlig ved vurdering av beste utførelse.

  Kostnader
  Transaksjonskostnadene ved handel i finansielle instrumenter påvirker fondets avkastning og vil bli vektlagt ved vurdering av beste utførelse.

  Hurtighet
  Ved omsetning av større poster kan det i enkelte tilfeller være i andelseiernes interesse å akseptere en høyere kostnad eller dårligere pris for å få gjennomført transaksjonen innen rimelig tid.

  Egenskaper ved de finansielle instrumentene som inngår i ordren
  I enkelte mindre likvide verdipapirer kan FFKF velge en dyrere transaksjonsform for å oppnå beste utførelse.

  Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre

  Når FFKF har fattet en investeringsbeslutning skal handel i verdipapirer alltid utføres av en megler som står på listen over godkjente meglerforbindelser. Meglerne på listen velges blant annet på bakgrunn av
  • Historikk
  • Soliditet
  • Etisk fremferd
  • Transaksjonskostnader

  Listen over godkjente meglerforbindelsene godkjennes årlig av styret i FFKF.

  Administrerende direktør er ansvarlig for at det blir foretatt stikkprøver av at det er oppnådd beste resultat for handler som er gjennomført. Resultatet av undersøkelsene meldes til Compliance, som loggfører resultatene.

  Godtgjørelsesordninger i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

  Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS («Fondsfinans») har vedtatt en godgjørelsesordning for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Godtgjørelsesordningen er i samsvar med forskrift av 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirhandelloven, og vil bli gjennomgått av styret minst en gang i året. Godtgjørelsesordningen er utformet slik at den tar hensyn til bærekraftrisiko og at det ikke oppfordres til risikotaking som er uforenelig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til fond under forvaltning.

  Fondsfinans har som mål å ha konkurransedyktige lønns- og ansettelsesvilkår, uten å være lønnsledende. Fast lønn til ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til forvaltningsselskapet eller fond under forvaltning samt ansatte med kontrolloppgaver, skal være tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable godtgjørelsen.

  Variable godtgjørelse baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person og resultatene til vedkommende forretningsenhet, fond under forvaltning og forvaltningsselskapet som helhet, over en periode på minst to år. Minst 40% av variabel godtgjørelse skal bestå av andeler i fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

  For ansatte i Fondsfinans Kapitalforvaltning skal minst 40 % av den variable godtgjørelsen utbetales jevnt over en periode på minst tre år. Den samlede variable godtgjørelsen skal som hovedregel reduseres betydelig eller bortfalle dersom forvaltningsselskapets eller fondets økonomiske resultat er svakt eller negativt.

  Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse.

  For 2023 fikk ansatte i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS samlet NOK 43.198’,- i godtgjørelse fordelt på samlet 20 ansatte, herav variabel del NOK 24.198’,-