← Tilbake til Om oss

Etikk og samfunnsansvar

Vi mener at selskaper som tar sitt samfunnsansvar på alvor vil ha et viktig konkurransefortrinn og være morgendagens vinnere. Som en del av investeringsprosessen vurderer vi derfor alltid virksomhetens samfunnspåvirkning og forhold til ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring).  


Før en investering blir foretatt plikter forvalter å kontrollere om det aktuelle investeringsobjektets virksomhet kan være i strid med våre retningslinjer. Hvis vi oppdager at selskaper der fondene har aksjer bryter de retningslinjene som her er beskrevet, vil aksjeinnehavet bli avhendet på en måte som best mulig ivaretar andelseiernes interesser.

Fondsfinans Kapitalforvaltning har signert UNPRI. Dette innebærer at vi benytter deres prinsipper for ansvarlige investeringer i vårt arbeid og løpende rapporterer vår progresjon.

 

 

Våre retningslinjer – hvilke selskaper ekskluderer vi?

 • Vi forsøker etter beste evne å unngå å investere i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnytting av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.
 • Vi utelukker investeringer i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell landminer. I tillegg utelukker vi selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet eller selskaper som er produsenter av brennevin eller tobakk.
 • Vi er varsomme med å investere i selskaper som har en vesentlig del av sine verdier knyttet til produksjon og omsetning av vin og øl.
 • For utenlandske investeringer følger vi minimum rådene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland

Vi ønsker at selskapene vi investerer i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves.

 • Vi bidrar til turglede i Jotunheimen

  Turisthytten Fondsbu i Jotunheimen eies av Fondsfinans og leies ut til DNT Oslo og Omegn for et symbolsk beløp. Hytta holder høy standard, har et levende miljø og er et populært sted for turglade turister. Hytta serverer lokal mat basert på lokale råvarer, lokale mat-tradisjoner eller mat levert fra lokale leverandører.

  fondsbu

 • Kreftforeningen Forskningsfadder

  Fondsfinans Kapitalforvaltning er stolt av å være forskningsfadder til Kreftforeningen.

  Vi gir generelt ikke julegaver til kunder eller forretningsforbindelser. I stedet donerer vi årlig en sum til å støtte Kreftforeningen og deres gode arbeid.

  Vi støtter Adventskonsertene.

  Overskuddet fra konsertene går i sin helhet til virksomheten blant vanskeligstilte barn, unge og familier som Kirkens Bymisjon møter i sitt arbeid.