← Tilbake til Om oss

Investeringsfilosofi

Vi har en enkel og godt innarbeidet investeringsfilosofi for alle våre fond.

Vi er aktive og langsiktige investorer på jakt etter morgendagens vinnere, på vegne av våre andelseiere. Vårt fondsutvalg forvaltes med spesialistkunnskap og høye ambisjoner.

 • Vi vurderer sektorene i et makroøkonomisk perspektiv og kombinerer dette med en grundig fundamental analyse av selskapene. Vi investerer i selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.
 • Vi forvalter konsentrerte porteføljer som kjennetegnes av en høy aktiv andel og normalt en overvekt i mellomstore selskaper. Disse selskapene er ofte ikke godt nok analysert, slik at det lettere kan oppstå feilvurderinger av selskapenes fremtidige inntjeningsmuligheter. Dagens mellomstore selskaper vil ofte bli fremtidens vinnere. Dermed oppstår det muligheter for oss som er aktive forvaltere til å finne attraktive kandidater.
 • En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Risiko tillegges betydelig vekt både ved investering i enkeltselskaper og ved komposisjon av porteføljene. Ved positive utsikter vil porteføljens samlede risiko bli søkt lagt høyere enn ved negative utsikter. Vi søker å unngå selskaper med binære utfallsrom. Typiske eksempler på dette kan være små selskaper som satser alt på utviklingen av bare ett produkt.

Vi har i mange år investert etter samme investeringsfilosofi, og det har gitt god avkastning for våre fond. Også i fremtiden tror vi denne tilnærmingen vil kunne skape gode resultater for våre andelseiere. I Fondsfinans har vi mange ganger vist at vi er tålmodige og har mot til å sitte gjennom perioder hvor kursutviklingen tidvis har gått mot investeringene. I slike perioder vurderer vi selvsagt om analysene fortsatt er robuste. Av erfaring vet vi at det kan ta tid før markedet endrer prisingen av et selskap. I det langsiktige bildet blir daglige kursendringer ofte bare støy.

 • Vi bruker en blanding av «top-down» og «bottom-up» tilnærming i vår investeringsprosess. Det vil si at makroøkonomi, trender i markedene og bransjevalg sees i sammenheng med pris, likviditet og en grundig selskapsanalyse.

  Dette gir grunnlag for den avkastnings- og risikovurdering som vi kommer frem til.

  Vi bruker egenutviklede modeller for å vurdere de utfallsrom et gitt verdipapir kan ha. Her legges det til grunn interne og eksterne verdivurderinger og forvalterenes vurdering av risiko. Vi har således en disiplinert oppfølging av alle posisjonene i respektive fond.

  Det er forvalters subjektive vurdering som er avgjørende for alle investeringsbeslutninger.

  Fondsfinansformelen – Hvordan vurderer vi selskaper?

  • Vi følger utviklingen i verdensøkonomien tett, og beskriver vårt syn månedlig i markedsrapporten
  • Vi er opptatt av langsiktige trender som det teknologiske-, demografiske- og grønne-skiftet
  • Vi liker bransjer med ekstraordinære muligheter til avkastning. Vi ekskluderer bransjer som ikke er samfunnstjenlige.
  • Vi ønsker fleksible porteføljer, og foretrekker at investeringene gjøres i selskap med god likviditet
  • Vi unngår generelt selskaper med høy risiko, særlig de som har binære utfall innen teknologi eller regulering
  • Vi vil kjenne selskapene vi investerer i. Det kan bety å treffe ledelsen, kjenne eierstrukturen, forstå virksomheten, verdikjeden og verdidrivere.
  • Vi vurderer alltid prisen nøye