Invitasjon til andelseiermøte 26. juni 2024

Publisert 04.06.2024

Andelseierne i verdipapirfondene Fondsfinans Norge, Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Norden, Fondsfinans Global Utbytte, Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi, Fondsfinans Aktiv 60/40, Fondsfinans Kreditt, Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Obligasjon ønskes velkommen til

ANDELSEIERMØTE
onsdag 26. juni 2024 kl. 09.00
i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS’ lokaler i Haakon Vll’s gt. 2, 6. etg. i Oslo

Se innkallingen til andelseiermøte her

Til behandling foreligger:

1. Gjennomgang av årsrapport for verdipapirfondene ved adm. direktør Ivar Qvist.
2. Vedtektsendring i Fondsfinans Utbytte, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield
3. Valg av andelseiervalgte representanter til styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.
De andelseiervalgte styremedlemmene Inger-Lise Larsen og Richard Olav Aa foreslås gjenvalgt som andelseiervalgte styremedlemmer for en periode på ett år. Andelseiervalgt varamedlem Hans Peter Bøhn foreslås gjenvalgt som andelseiervalgt varamedlem for en periode på ett år.
4. Eventuelt

Spørsmål som ønskes drøftet på andelseiermøtet, eller fullmakt, bes sendt pr. brev eller e-post innen en uke før møtet holdes. Påmelding til andelseiermøtet sendes senest mandag 24. juni 2024 til:
E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no eller Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo. Ved spørsmål ring oss på 23 11 30 00.

Vedtekter – nåværende +med endringsmarkering finner du her