Våre anbefalte porteføljer i 2022

Publisert 26.01.2023

Børsåret 2022 har vært et vanskelig år for mange investorer. Hvordan har det egentlig gått med våre anbefalte porteføljer? Vi har tatt en kort prat med Axel Aulie, ansvarlig for anbefalte porteføljer.

-Sentralbankenes innstramminger, stopp i forsyningskjedene, krig i Europa, høy inflasjon og stigende renter har påvirket de ulike markedene negativt, sier Axel Aulie.

De fleste brede indeksene som viser kursutviklingen i verden (-9%), Europa (-7%) og Norden (-15%) svekket seg i løpet av året (målt i NOK). I tillegg opplevde flere enkeltsektorer betydelig fall, som for eksempel nordisk eiendom (-42%). Til sammenligning endte våre anbefalte porteføljer i intervallet +2% til -3%, noe som vi relativt sett kan være stolte over, skyter Aulie inn.

Hvorfor klarte de anbefalte porteføljene seg såpass godt?

Det skyldtes hovedsakelig god forvaltning på tvers av fondene, men også effekten man får ved å spre seg på flere fond. Det ene markedet kan være vinner det ene året, men er taper det neste. Sprer en investeringene på fond hvor kurssvingningene er ulike, så kan fondene utjevne hverandre og dermed føre til lavere kurssvingninger på investeringen samlet sett, uten at den forventede avkastningen reduseres.

Hva er forskjellen på de ulike porteføljene?

Våre anbefalte porteføljer består av ulike kombinasjoner av våre egne forvaltede verdipapirfond (Norden, Global Helse, Fornybar Energi, Norge, Utbytte, Kreditt og Obligasjon) som dekker et stort og bredt investeringsområde. Porteføljene er alle satt sammen etter forskjellige krav til avkastning, risiko og sparehorisont.

Den største forskjellen mellom porteføljene er fordelingen mellom aksjer og renter. En høyere andel aksjer vil over tid gi en høyere avkastning, men man kan i kortere perioder oppleve det motsatte. Det er fjoråret et bevis på der porteføljene med høyest andel renter hadde høyest avkastning.

Tabellen nedenfor viser alle enkelte fonds vekt i de ulike anbefalte porteføljene og deres bidrag til avkastningen i 2022. Alle underfond med unntak av ett bidro positivt i fjor.

Fondsfinans Norge (+7,3%) og Fondsfinans Global Helse (+6,2%) hadde høyest avkastning og bidro også mest på avkastningen til porteføljene med høyest andel aksjer. I motsatt ende bidro Fondsfinans Norden (-12,2%) mest negativt. De av porteføljene med høyere andel renter endte med en positiv avkastning for året, godt hjulpet av den gode utviklingen i Fondsfinans Kreditt (3,6%). Historisk har alle våre anbefalte porteføljer hatt en meget god årlig avkastning siden oppstart.*

Så hvordan har avkastningen vært justert for den risikoen som er tatt?

Sharpe Ratio er et måltall som ofte brukes til å sammenligne ulike investeringers risikojusterte avkastning, på tvers av investeringsmandat. Et høyere tall indikerer en bedre risikojustert avkastning.

Våre anbefalte porteføljer har sammenlignet med en rekke brede indekser gitt en god risikojustert avkastning siden oppstart:

Til tross for store fall i de aller fleste markeder i 2022 så klarte våre anbefalte porteføljer seg relativt sett meget bra. Tar man utgangspunkt siden oppstart så har porteføljene klart seg meget bra både absolutt og relativt. Dette er mye takket være god forvaltning og risikospredningen man får ved å sitte i en slik portefølje.

Ønsker du å vite mer om våre anbefalte porteføljer, ring oss på tel 23 11 30 00 eller send e-post til fondsinvestor@fondsfinans.no.

*oppstartstidspunktet til Offensiv + er 17.09.2015

——————————————————————————————-

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed.
  • Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt her for mer informasjon om våre fond og kostnader.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.