Webinar: Hvorfor investere i fornybar energi nå?

Oslo, 31. mars 2022

Det er behov for enorme investeringer for å oppnå netto null-utslipp innen 2050. Reduksjon av utslipp har fått sterk politisk forankring og vi forventer en tøffere tone fra politikerne fremover. Er dette et godt tidspunkt for å investere i fornybar energi?

Se opptak av webinar med ansvarlig forvalter Melanie Brooks her (12 minutter).

Les mer om Fondsfinans Fornybar Energi her

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00

  • Presentasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed
  • Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet her
  • Årlig kostnad er 1%  i tillegg til resultatbasert avgift som er 10% over 10% avkastning per år, avregnet kvartalsvis, med høyvannsmerke.
  • Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene
  • Kjøp av andeler i fondet er forbundet med høy risiko (risikoklassifisering 6 av 7). Fondets kalkulerte risiko tar ikke nødvendigvis tilstrekkelig høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.