Rentefond når renten stiger

Publisert 29.05.2018

Epoken med ekstremt lave renter, og «gratis» tilgang på kapital, er i ferd med å bli historie. Stigende renter kan påvirke verdien på obligasjoner og dine rentefond, men kanskje ikke slik du vil tro.

Med dette som bakteppe spør mange seg selv; hva skjer med utviklingen i mitt rentefond dersom rentene stiger? Hvordan velger man et rentefond når rentene stiger?

Mange har en oppfatning at dersom rentene øker vil verdien av et rentefond reduseres, men dette er en grov forenkling og tar ikke hensyn til at ulike typer obligasjoner har varierende grad av sensitivitet til renteøkninger.

Fast rente vs. flytende rente når renten stiger

Det er riktig at rentefond bestående av obligasjoner med fast rente faller i verdi når (fast-) renten stiger.

Årsaken til dette er enkel: Kjøpere av fastrenteobligasjoner (dvs. långivere) som kan velge mellom to obligasjoner som er like bortsett fra hvilken rente de betaler, velger selvsagt den med høyest rente. Obligasjonen med lavere rente er ikke like attraktiv. For å få den solgt må prisen reduseres (slik at den effektive renten øker).

Dette kalles renterisiko.

Men et rentefond kan investere i både obligasjoner med fastrente og flytende rente.

Obligasjoner med flytende rente faller ikke i verdi når renten stiger (i hvert fall er det ingen vesentlig direkte effekt)

Rentenivået på obligasjoner med flytende rente vil normalt være basert på Nibor (3 mnd) + et kredittpåslag. Dersom Nibor øker vil fondet få en høyere løpende rente til forfall (høyere avkastning til andelseierene). En renteøkning vil altså snarere være positivt for et rentefond med flytende rente.

rentefond når renten stiger

Figuren er kun ment som illustrasjon på utviklingen for obligasjoner når markedsrentene (korte og lange) øker i en situasjon hvor alt annet er like. 

De siste ti årene har fallende renter gitt god avkastning til rentefond med fastrente. Når vi nå forventer økende renter kan fond med flytende rente være en mer naturlig del av en portefølje.

Det norske rentemarkedet er preget av en overvekt av obligasjoner med flytende rente i motsetning til mange internasjonale markeder. Rentefond som investerer i det norske rentemarkedet, som f.eks. Fondsfinans Obligasjon, Kreditt og High Yield har dermed en betydelig overvekt av obligasjoner med flytende rente.

Les også: Fondsfinans Kreditt fyller fem år

Hvordan velge rentefond i en tid med økende renter?

  1. Vær oppmerksom på rentedurasjonen

Rentedurasjon er et mål på hvor sensitivt fondet er for en justering av rentenivået. Et fond med lang rentedurasjon vil som regel være mer sensitivt mot endringer i rentenivået.

For å illustrere hvordan rentedurasjonen påvirker verdien på et fond kan vi forenklet si at dersom det generelle rentenivået i markedet øker med ett prosentpoeng vil:

  • Verdien av fond med 1 år gjennomsnittlig rentedurasjon falle med 1%.
  • Verdien av fond med 5 år gjennomsnittlig rentedurasjon falle med 5%

Rentefond med lang rentedurasjon gjør deg altså mer sårbar for økende renter.

2.     Vær oppmerksom på forvaltningshonorarer

Kostnaden for et fond er en av de eneste faktorene som er forhåndsbestemt.

I Fondsfinans er vi opptatt av å holde forvaltningshonorarerne lave, uten at det går på bekostning av kvaliteten i vår forvaltning. Fondsfinans Kreditt har eksempelvis et av de laveste forvaltningshonorarene blant høyrentefond i Norge  (kilde: Morningstar 31.05.2019).

3.     Vær bevisst på hvilken risiko du ønsker å påta deg

Rentefond vil ha en varierende risikoprofil (og forventet avkastning). Vær bevisst på hvilken tidshorisont du har, og hvilken risiko du kan godta for dine investeringer.

Vi har valgt å tredele rentemarkedet:

  • et relativt trygt investment grade mandat i Fondsfinans Obligasjon
  • et fond med middels risiko (BB-rating etter forvalters vurdering) i Fondsfinans Kreditt
  • et fond med relativt høy risiko (B-rating etter forvalters vurdering) i Fondsfinans High Yield

 

Ønsker du at vi holder deg oppdatert?

Månedlig markedsrapport