Markedsrapport april 2024

Publisert 08.05.2024

Det ble ingen renteendringer hverken i USA eller Norge, og uttalelser fra sentralbanksjefene gjør at eventuelle rentekutt i juni langt på vei kan avblåses. Boligprisene i Norge fortsetter å stige, og er opp over 7% så langt i år. De lange rentene har steget noe og kronen har fortsatt å svekke seg gjennom april. Etter flere måneder med oppgang falt de amerikanske aksjemarkedene i april. De nordiske aksjemarkedene har levert oppgang, og Oslo Børs var for andre måned på rad blant de sterkeste markedene i verden. Rapporteringssesongen er godt i gang, og på aggregert nivå har det blitt levert bedre enn forventet. Kredittpåslagene fortsatte å falle gjennom forrige måned.

Markedsoppdatering

Den amerikanske BNP-veksten var langt lavere i første kvartal enn anslått. Konsensus forventet en vekst på 2,5% (å/å), mens den faktiske veksten bare ble på 1,6% (å/å). Privat konsum fortsetter å være sterkt, men offentlige utgifter og nettoeksport er svakt og trekker BNP-veksten ned. Kina leverte en sterk vekst i BNP på 5,3% år/år for første kvartal. Industriproduksjonen skuffet imidlertid stort med en vekst på kun 4,5%, mot ventet 6%. Det knytter seg derfor fortsatt stor usikkerhet til hvor sterk den kinesiske økonomien faktisk er.

Kjerneinflasjonen i USA endte på 0,36% i mars og 3,8% år/år. Dette er langt over målet om 2%, og Fed peker på den høye inflasjonen som hovedårsak til at rentenedgangen sannsynligvis kommer senere enn tidligere indikert. På sitt rentemøte i starten av mai holdt Fed renten uendret. Sentralbanksjef Powell uttalte at de vil holde renten på dagens nivåer inntil de ser klare bevis på at inflasjonen kommer ned. Rentekutt i juni virker usannsynlig. I USA ble det skapt 175 000 nye jobber utenfor landbruket (non-farm payrolls) sist måned, langt svakere enn ventet – og markedet tolket det som at økonomien nå begynner å bremse opp. De siste månedene har aksjemarkedet vinglet mye basert på de siste publiserte nøkkeltallene, og det virker som om markedet ikke klarer å bestemme seg for om økonomien er sterk, svak eller akkurat passe.

Her hjemme holdt også Norges Bank renten uendret. Norsk Industri og Fellesforbundet har blitt enige om en lønnsøkning på 5,2% for 2024. Dette er ca. 1%-poeng høyere enn den forventede inflasjonen som ble lagt til grunn i forhandlingene, og betyr at det legges opp til reallønnsvekst i frontfaget. Eiendom Norge rapporterte at boligprisene i Norge økte med 0,7% (sesongjustert) i april, og at prisene er over 7% høyere enn ved inngangen til året.

Rykter om ekskludering av russisk kobber og aluminium fra London Metal Exchange sendte prisene kraftig opp i april. Ifølge tallknuserne i Goldman Sachs er energi- og metallpriser over 40% høyere enn før koronapandemien, noe som vanskeliggjør en rask nedgang i inflasjonen. Gullprisen satt ny «all time high» i starten av april etter ytterligere geopolitisk uro og en forventning i markedet om fallende renter.

10-årsrenten steg med 0,48 prosentpoeng i USA og er på nærmere 4,7% ved utgang av april. Den norske 10-åringen steg med 0,28 prosentpoeng og endte på 3,85%. Med unntak av mot svenske kroner, fortsetter den norske kronen å svekke seg mot de fleste av våre handelspartnere også i april. Én amerikansk dollar koster nå over 11 kroner. Den svake norske kronen gjør at alle varer vi importerer blir dyrere, og dette er med på å drive opp inflasjonen her hjemme.

Etter flere måneder med oppgang falt det amerikanske aksjemarkedet betydelig i april. S&P 500 var ned snaue 4% i lokal valuta. Russell 2000-indeksen (små- og mellomstore selskaper) falt over 7% i USD. Svake amerikanske aksjemarkeder dro også ned verdensindeksen, som var ned 3,7% i april (i USD). I det amerikanske aksjemarkedet var de rentesensitive sektorene eiendom og teknologi de svakeste. Foreløpig har rapporteringssesongen i USA vært sterk. Nærmere 80% av selskapene som har rapportert tall for første kvartal har levert bedre inntjening per aksje (EPS) enn forventet. Flere selskaper, spesielt innen teknologi, varsler om store investeringer i kunstig intelligens. Foreløpig er det imidlertid få selskaper som kan si noe om den forventede avkastningen på disse investeringene. Apple rapporterte om svakt salg av både iPhone og andre håndholdte produkter, men leverte likevel høyere EPS enn ventet, og annonserte tidenes største tilbakekjøpsprogram (av noe selskap) på over 110 milliarder dollar. Aksjen steg over 7% på rapporteringsdagen.

I Norden har ca. 80% av selskapene kommet med tall. På inntektssiden er det kun 18% av selskapene som har overgått forventningene, mens over 30% har levert svakere enn forventet. På den andre siden later marginene til å være sterkere enn forventet, og målt ved EPS er det 40% av selskapene som har gjort det bedre enn forventet. Halvparten av selskapene rapporterte om høyere ordreinngang enn ventet.

I april har kredittpåslagene i høyrentemarkedet kommet noe inn (kursene har steget), og mer i Norden enn i USA/Europa. Det samme har vi sett innenfor investment grade-segmentet, men i mindre grad. Foreløpig virker markedet for nye utstedelser å være vidåpent. Faktisk er takten i nyutstedelser i det nordiske høyrentemarkedet høyere enn i rekordåret 2021.

Historisk utvikling for våre fond