Høyrentefond – dette må du vite!

Publisert 17.09.2021

Høyt prisede aksjemarkeder får mange til å vurdere høyrentefond som et alternativ. Her er det viktigste du bør vite om høyrentefond.

Hva er et høyrentefond?

Et høyrentefond er en type fond med en risikoprofil og forventet avkastning et sted mellom aksjefond og et ordinært rentefond. Ved å investere i et høyrentefond får du en diversifisert portefølje av høyrenteobligasjoner. Det innebærer i realiteten at fondet låner penger til ulike selskaper, til en rente som vanligvis ligger innenfor intervallet 2-10%.

Hvem passer høyrentefond for?

Høyrentemarkedet har et betydelig høyere potensial for avkastning enn tradisjonell banksparing, men er også forbundet med høyere risiko.

Høyrentefond kan passe for investorer som ønsker langsiktig god avkastning med forventet positiv realavkastning etter skatt (og evt. formueskatt), men ikke ønsker å påta seg en aksjemarkedsrisiko.

Det anbefales å ha et middels-til-langt tidsperspektiv på dine investeringer.

Hvilken avkastning kan man forvente i høyrentemarkedet?

Historisk avkastning utgjør ingen garanti for fremtidig avkastning, men kan gi oss en pekepinn.

Siden oppstart har vårt største høyrentefond Fondsfinans Kreditt gitt en gjennomsnittlig avkastning på 4,9%.*

Som grafen nedenfor illustrerer har det også vært enkelte år med negativ avkastning, som tilsier at det er fornuftig med en viss tidshorisont som investor i et høyrentemarkedet.

Eksempel: Avkastning for vårt høyrentefond Fondsfinans Kreditt siden siste fem år:


31.06.2023

Hva kan risikoen være i høyrenteobligasjoner?

Som høyrenteinvestor er det viktig å være oppmerksom på hva slags risiko som er forbundet med en slik investering.

Kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko er begreper som er nyttig å kjenne til.

Kreditt- og likviditetspremiene i det norske høyrentemarkedet økte for eksempel kraftig i forbindelse med koronapandemien i mars 2020. Situasjonen bedret seg imidlertid raskt da myndighetene i Norge og internasjonalt tro til med kraftfulle tiltak. De fleste høyrentefond var tilbake til gamle høyder i løpet av et års tid.

Les mer om hvordan du vurderer risiko i et høyrentefond her

Hva skjer med høyrentefond når renten stiger?

Hvordan verdien av et høyrentefond blir påvirket av endringer i rentenivået kalles for renterisiko.

Det norske høyrentemarkedet har et stort innslag av obligasjoner med flytende rente. Avkastningen fra norske høyrenteobligasjoner vil derfor bare i begrenset grad bli direkte påvirket av en eventuell oppgang i lange renter. En oppgang i de korte rentene (styringsrenten/pengemarkedsrenten) vil gi høyere kupong (renteinntekt) på obligasjonene og dermed bidra til økt avkastning.

rentefond når renten stiger

Hva er kostnadene for et høyrentefond?

Det er normalt et løpende forvaltningshonorar som er beregnet prosentvis av din investering. Enkelte fond kan også ha et gebyr for tegning og innløsning.

Våre to fond har blant de laveste forvaltningshonorarene sammenlignet med våre norske konkurrenter, og ingen gebyr for kjøp og salg.

Våre høyrentefond

Fondsfinans Kreditt

  • Middels risiko (BB-rating etter forvalters vurdering).
  • Minste tegningsbeløp 10.000.
  • Forvaltningshonorar på kun 0,35% årlig.

Fondsfinans High Yield

  • Relativt høy risiko (B-rating etter forvalters vurdering).
  • Minste tegningsbeløp 100.000.
  • Forvaltningshonorar på kun 0,45% årlig.

Du kan investere i våre fond her

Ønsker du at vi holder deg oppdatert? Meld deg på vår markedsrapport:

Månedlig markedsrapport