Likviditetstørke i kredittmarkedene

Oslo, 20 mars 2020

Kredittmarkedene har hatt et par utfordrende uker med manglende likviditet og uvanlig store kursfall. Usikkerheten er stor og en del investorer velger å selge seg ut på lave kurser. Kan utsiktene for høyrentemarkedet nå se lysere ut?

Usikkerheten rundt koronaviruset har dratt ned aksje- og kredittmarkedene de siste par ukene. Det er vanskelig å spå akkurat når dette skal snu, men det er viktig å huske på at finansmarkedene er forutseende og at mye elendighet allerede er priset inn i kursene. Nå tror vi at mye av fallet er tatt unna og at utsiktene er lysere.

Hva er grunnen til kursfallet i rentefond den siste uken?

De økonomiske konsekvensene av koronaviruset, inkludert lavere oljepris, gir økte kredittpåslag. Dermed faller verdien på eksisterende obligasjoner. I tillegg gir en lav oljepris økt sårbarhet for mange norske bedrifter.

Allikevel har den største utfordringen vært en fraværende likviditet i markedene. Det har vært mange som vil selge, og få som vil kjøpe. Dermed faller prisene raskt på obligasjoner.

Er det tegn til bedring?

Det ser ut til at Kina er i ferd med å få kontroll over koronaviruset, og meldte denne uken for første gang om null nye smittetilfeller lokalt i løpet av en dag. Når strenge tiltak nå også er blitt innført i store deler av verden, gir det håp om at vi kan få kontroll på smittespredningen.

Sentralbanken i USA har kuttet renten til null og iverksatt kvantitative lettelser. Norges Bank kutter også i dag styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til rekordlave 0,25%. Sammen med ekstra innsats innen finanspolitikken vil det bidra til å holde fart i økonomien.

Norges Bank uttalte i tillegg at de vurderer å intervenere i valutamarkedet ved å kjøpe norske kroner (for å styrke kronen). Dette er positivt for høyrentemarkedet fordi kronesvekkelsen har bidratt til salgspress ettersom høyrentefondene må selge obligasjoner når kronen svekker seg – pga. valutasikring.

Når det gjelder oljeprisen, som har stupt etter OPEC+ sammenbruddet, er det lov å håpe på bedring. Etter intern krigføring i OPEC+ kan det godt tenkes at man finner tilbake til forhandlingsbordet og blir enige om produksjonskutt. Det har også vært meldt at USA kaster seg inn i priskrigen og vurderer å iverksette sanksjoner mot Russland dersom produksjonsvolumet opprettholdes.

Vi antar at likviditeten vil bedre seg fremover, etter hvert som færre selger i panikk og flere kjøpere kommer på banen. Vi ser tendenser til at det nå begynner å komme kjøpere tilbake til markedet. Gjenopprettelse av statens obligasjonsfond (SOF), vil også bidra positivt til økt likviditet. Fondet har en ramme på 50 milliarder kroner og vil antageligvis få mandat til å kunne investere opptil 15 milliarder kroner i høyrentemarkedet. Forrige gang Statens obligasjonsfond ble tatt i bruk var under finanskrisen, og den gang stabiliserte markedet seg og kursene snudde i etterkant. Fondet ble etter flere år med god avkastning avviklet da det var et mindre behov for likviditet i markedet. I skrivende stund er proposisjonen lagt ut og åpner for at en betydelig andel kan investeres i høyrentemarkedet, som vil være positivt. Les hele proposisjonen her.

Obligasjonene i våre høyrentefond gir nå betydelig høyere løpende avkastning (yield) enn ved starten på året. Fondsfinans Kreditt har nå en beregnet løpende avkastning etter kostnader* på 16,7%. Tilsvarende for Fondsfinans High Yield er 18,9%. I et mellomlangsiktig perspektiv mener vi kjøp av høyrentefond nå fremstår som meget fornuftig.

* per 20. mars 2020. Beregningene er basert på at yield per verdipapir er begrenset til maksimalt 30%. Løpende rente er påvirket av en rekke faktorer og er ingen garanti for fremtidig avkastning.