Årsrapport 2017

Publisert 13.03.2018

Les årsrapporten som PDF ved å trykke på bildet nedenfor:

Et godt år for våre andelseiere

2017 ble et meget godt år både i aksjemarkedet og høyrentemarkedet, og oppgangen ble betydelig kraftigere enn vi forventet ved årets start. Bedre vekst i verdensøkonomien enn forventet, lave renter, fortsatt lav inflasjon, lite proteksjonisme og god vekst i bedriftenes inntjening skapte et godt grunnlag for en positiv utvikling.

2017 ble også et godt år for kundene i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Vår forvaltning leverte meget god avkastning til våre andelseiere, både absolutt og relativt, og det var hyggelig å oppleve en betydelig vekst både i antall kunder og i forvaltningskapital gjennom året. I følge statistikken til Verdipapirfondenes Forening var Fondsfinans det av de større forvaltningsselskapene i Norge som opplevde høyest prosentuell vekst i forvaltningskapitalen i 2017. Vi vil gjerne takke for tilliten som dere har vist oss, og kan love at vi skal gjøre vårt ytterste for å skape en best mulig avkastning i våre fond fremover.

Fondsfinans Norge fylte 15 år den 16. desember og er et godt eksempel på verdien av den langsiktige verdiskapningen i aksjemarkedet. En million investert i Fondsfinans Norge ved lansering ville per årsskiftet hatt en verdi på 10,95 mill (17,3% p.a.), mens samme beløp investert i referanseindeksen OSEFX (uten kostnader) ville gitt en verdi på 6,82 mill (13,6% p.a.).

Den største begivenheten i 2017 skjedde 1. september da markedet for etablering av Aksjesparekonto (ASK) åpnet. Endelig fikk den private investor en attraktiv løsning for langsiktig sparing i aksjer og aksjefond. De siste månedene av 2017 ble for mange en hektisk og til dels kaotisk periode med konverteringer til ASK, men heldigvis åpnet Finansdepartementet opp for at overgangsordningen for å flytte eksisterende beholdninger inn i ASK med skattemessig kontinuitet skal vare ut hele 2018. Vi er litt stolte av at vi var klare med vår løsning for ASK den 1. september, at vår løsning stort sett har fungert raskt og effektivt for våre kunder hele tiden og at mange har valgt vår løsning for ASK både for aksjer og aksjefond.

Vår tilnærming som kapitalforvalter

Ivar Qvist, Adm. direktør

Fondsfinans Kapitalforvaltning er en aktiv, verdibasert forvalter. Vår verditilnærming innebærer at vi foretrekker å investere i aksjer som er rimelig priset i forhold til underliggende verdier i selskapet. Vi ser etter selskaper som har en fremtidsrettet ledelse og som opererer innen et forretningsområde som vi mener har gode rammebetingelser fremover.

Vi er aktive ved at vi tar betydelig avvikende posisjoner fra indeksens sammensetning. Våre avvik fra indeks har skapt betydelig meravkastning til våre andelseiere over tid. Det er samtidig viktig for oss på hvilke premisser vi skaper avkastning. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og har fokus på hvordan våre investeringsvalg kan bidra til å skape et bedre miljø.

Fondsfinans Kapitalforvaltning skal forbli en fokusert forvalter med et begrenset utvalg fond og et sterkt fagmiljø. Vår ambisjon er å være best innenfor de fondsområder vi forvalter. Vi har ingen tro på strategien å skulle være «alt for alle», og er overbevist om at vi har store fortrinn i vår forvaltning gjennom å kunne utnytte fordelen av å være relativt små med raske beslutningsveier. Vi er bevisst hvilken størrelse våre fond kan ha, og vil heller velge å stenge et fond enn å la det vokse seg så stort at vi mister fleksibiliteten i vår forvaltning. Hos oss kan vi fortsatt love deg at du får gode aktivt forvaltede fond.

Forventninger til 2018

Ved inngangen til 2018 har usikkerheten økt noe. Det er fortsatt forventet en meget god vekst i verdensøkonomien, men det er bekymringer for at lav arbeidsledighet vil gi økende inflasjonspress og at innstramming fra FED og flere andre sentralbanker samt stigende lange renter vil dempe den positive stemningen markedene har hatt. Det er også fare for at økt proteksjonisme vil legge en demper på markedene.

I vårt årlige dokument «Økonomiske utsikter 2018» trekker vi frem de faktorene vi mener kommer til å påvirke de økonomiske rammebetingelsene i størst grad fremover. Kvinners deltagelse i yrkeslivet og de store teknologiske endringene som kommer til å skje de nærmeste årene vil være viktige faktorer fremover. Jeg tror det er viktig som en langsiktig kapitalforvalter å ha god kompetanse innenfor det store teknologiske skiftet som preger utviklingen. Vi opplever at vi er godt rustet til å posisjonere våre fond riktig i forhold til disse endringene. Jeg vil anbefale å lese dokumentet «Økonomiske utsikter 2018».

Vi tror aksjemarkedet vil bli betydelig mer volatilt gjennom 2018, men forventer en moderat positiv avkastning for aksjer for året som helhet. Vi tror også at høyrentemarkedet vil gi en god avkastning i 2018, dog noe lavere enn i 2017.

Jeg ønsker dere alle et godt investeringsår!

Ivar Qvist
Adm. direktør