Vurdering av samfunnsansvar bør inkluderes i risikoanalysen

Publisert 27.11.2018

Som en del av vår risikoanalyse vurderer vi selskapets samfunnspåvirkning og forhold til ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring). Dette mener vi blir en enda viktigere del av investeringsbeslutningen fremover.

Før en investering blir foretatt plikter forvalter alltid å kontrollere om det aktuelle investeringsobjektets virksomhet kan være i strid med våre retningslinjer. Hvis vi oppdager at vi er investert i et selskap som bryter de retningslinjene som her er beskrevet, vil aksjeinnehavet bli avhendet på en måte som best mulig ivaretar andelseiernes interesser.

Våre retningslinjer:

  • Vi investerer ikke i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnytting av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.
  • Vi investerer ikke i selskaper som produserer masseødeleggelsesvåpen, selskaper som har en vesentlig del av virksomheten knyttet til produksjon av våpen, selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet eller selskaper som er produsenter av brennevin eller tobakk.
  • Vi er varsomme med å investere i selskaper som har en vesentlig del av sine verdier knyttet til produksjon og omsetning av vin og øl.
  • For utenlandske investeringer følger vi rådene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, men kan trekke strengere konklusjoner.
  • Vi ønsker at selskapene vi investerer i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves.

Fondsfinans Kaptialforvaltning signerte UNPRI i 2018. Det innebærer at vi målrettet arbeider mot deres Principles for Responsible Investment og  forplikter oss til å rapportere vårt arbeid i denne prosessen. Les mer om prinsippene her