Med ønske om en god jul

Publisert 17.12.2018

Vi nærmer oss slutten av et innholdsrikt år med tidvis større daglige kursbevegelser enn normalt de siste årene. Nå ser vi fremover mot 2019 og ønsker alle våre andelseiere og forbindelser en riktig god jul.

I aksjemarkedene kan daglige kursbevegelser oppfattes som støy, som tilslører bedriftenes evne til underliggende verdiskapning. Store daglige kursbevegelser tilsier at aksjemarkedet ikke egner seg for kortsiktig sparing. I historisk sammenheng var de daglige kursbevegelsene i 2016 og 2017 relativt små. Mange investorer synes derfor å ha glemt at investeringer i aksjemarkeder innebærer både avkastning og risiko.

I år, og særlig i de siste månedene, har store daglige negative kursbevegelser igjen blitt en virkelighet, som kortsiktige investorer må forholde seg til. Dessuten kan stor kursnedgang også skape frykt hos mange langsiktige investorer. Det blir lettere å være finansjournalist og kunne fortelle om formuer som blir skapt og tapt.

Vi kan rekapitulere at fondsindeksen startet året på 792,53 poeng og falt ned til 759,32 poeng den 6.februar. Dette var en kursnedgang på -4,2%. Deretter steg indeksen sakte mot en sluttnotering på 912,91 poeng den 2. oktober. Dette var en ny historisk toppnotering for fondsindeksen på Oslo Børs. Fra årsskiftet var oppgangen 15,2%. Siden denne toppnoteringen i oktober har indeksen nå falt relativt raskt mot et nivå som i skrivende stund har vært under 780 poeng. Dagens indeksverdi markerer derfor at det norske aksjemarkedet er gått i minus siden årets start.

Forklaringen til nedgangen i de siste 2,5 månedene knyttes i stor grad opp mot en sammenfallende nedgang i oljeprisen. Dessuten har de internasjonale aksjemarkedene også hatt en kraftig nedgang i den samme perioden. Utviklingen på Oslo Børs vil i det korte bildet ofte ha en stor samvariasjon med internasjonale aksjemarkeder. En av årsakene til det er (dessverre?) at utenlandske investorer eier en svært stor andel av aksjer notert på Oslo Børs.

Det er flere variabler som for tiden brukes til å forklare hvorfor internasjonale aksjer har falt i verdi. Det er stor frykt for at de politiske prosessene som kan lede til redusert internasjonalt varebytte, vil medføre en bråstopp for verdensøkonomien.

Videre nevnes det at endringer i pengepolitikken medfører høyere renter, som leder til økte finanskostnader for bedriftene og bedre alternative plasseringsmuligheter. Dessuten er det forventninger til at veksten i selskapenes inntjening vil stoppe opp på grunn av at mangel på kvalifisert arbeidskraft vil føre til økte lønninger.

Ved årets start konkluderte vi i vår publikasjon «Økonomiske utsikter for 2018» følgende om det norske aksjemarkedet: «Aksjeavkastningen vil i stor grad være avhengig av utenlandske aksjemarkeder og oljepris. Vi forventer en mager, men positiv avkastning. Oslo Børs kan i 2018 være særlig attraktiv som en olje- og råvaredrevet børs.»

Dette utsagnet synes å ha stemt godt, ettersom Oslo Børs med en oppgang på over 15% var blant verdens beste børser da oljeprisen (Brent) i oktober var over 85 USD. Etter at oljeprisen i dag er kommet ned til 58 USD er det derfor kanskje ikke overraskende at fondsindeksen nå samtidig er negativ fra årsskiftet.

Indeksverdien på børsen tilslører imidlertid virkeligheten for de enkelte selskaper. I år har noen få selskaper, og særlig innen fiskeoppdrett, hatt en svært god utvikling. Det store flertallet av børsens selskaper har derimot hatt en negativ kursutvikling. Hele 2/3- deler av fondsindeksens 63 selskaper har i dag en verdi som er mer enn -20% lavere enn høyeste notering i løpet av siste 52 uker.

Vurdert etter slike data kan det synes som om mange børsnoterte selskaper nå er blitt mye lavere priset. For en langsiktig investor vil de siste månedenes børskorreksjon kunne være en gunstig kjøpsmulighet.

Når julefreden senker seg, og President Trump tvitrer julen inn, vil vi se fremover mot 2019. I slutten av januar publiserer vi dokumentet Økonomiske utsikter som tar for seg vårt syn på verdensøkonomien og markedene vi investerer i for det kommende året.

Vi presenterer Økonomiske utsikter 2019 i slutten av januar. Meld deg på seminaret her.
(Vi vil publisere opptak av seminaret i etterkant dersom du ikke har anledning til å delta)

Aksjer ved nyttår gir lavere formueskatt

Ønsker du å redusere formueskatten er aksjefond et godt alternativ. Privatpersoner får en verdsettelsesrabatt på 20% på midler som er plassert i aksjefond ved utgangen av året.

I tillegg får du også gleden av skjermingsfradraget som reduserer beskatningen av gevinst.

Dersom du vurderer å gå inn i aksjemarkedet kan det derfor være argumenter for å gjøre det før nyttår.

Er du investert i våre rentefond?

Vi deler ut den skattemessige avkastning for fondet til andelseiere i form av nye fondsandeler ved årets slutt (pr.31.12). Samtidig blir kursen nedjustert tilsvarende verdi. Det kan virke som at din beholdning faller i verdi, men dette er altså ikke tilfelle. Les mer her

Åpningstider julen 2018

Vi holder åpent torsdag 27. og fredag 28. desember.

Som vanlig er fristen for tegning og innløsning klokken 13.00

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00