Hvordan vurdere risiko i et fond?

Publisert 10.08.2018

Som investor ønsker du naturligvis å få betalt for risikoen du påtar deg.
Men hvordan vet du egentlig hvilken risiko et fond representerer?

Risiko er prisen du betaler for å kunne oppnå avkastning på dine investeringer.

Banksparing har for eksempel en lav risiko, men også en minimal forventet avkastning (faktisk en negativ forventet avkastning medregnet inflasjon).

Aksjefond (på den andre enden av skalaen) vil ha et høyere risikobilde, samtidig som avkastningspotensialet er betydelig høyere.

Illustrasjon på sammenheng mellom risiko og avkastningpotensiale

Les også: Rentefond tilpasset din risikoprofil

Hvilken risiko har mitt fond?

For å gjøre risikovurderinger forståelig for folk flest benyttes det en standardisert skala fra 1 til 7. Alle UCITS fond er lovpålagt å beregne en slik risikoklassifisering løpende. Du som kunde har altså krav på å kunne finne klassifiseringen i fondets nøkkelinformasjon.

Du trenger altså ikke å gjøre en avansert analyse for å få en forståelse for risikoen i et fond.

Slik vil det illustreres (i fondets nøkkelinformasjon) for et aksjefond med risikoklassifisering på 5:

Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Det er viktig å bemerke seg at 1 på skalaen ikke tilsvarer en risikofri investering.

Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden. Uansett, det er en pekepinn på hvilken risiko fondet har tatt tidligere.

Hva betyr de ulike rangeringene?

Plasseringen på skalaen tilsier hvor store svingninger fondet har hatt de siste 5 årene (innen et standardavvik).

1 = mindre enn 0,5 %
2 =  0,5 % til 2 %
3 =  2 % til 5 %
4 = 5 % til 10 %
5 = 10 % til 15 %
6 = 15 % til 25 %
7 = mer enn 25 %

For eksempel, en rangering på 5 i risikoklassifiseringen betyr at svingningene i 68% av utslagene (et standardavvik) har vært på mellom pluss/ minus 10 og 15 prosent.

5 ulike risikomål for fond

Greit. Du forstår at fondet har en risikoklassifisering på 5. Men det har også mange andre aksjefond. Hvordan kan du vurdere ulike aksjefond mer nøyaktig?

Her er 5 statistiske begreper som hjelper deg å forstå risikoen for din neste investering.

  1. Fondets Standardavvik

Fondets standardavvik beskriver hvor stor spredningen har vært i avkastningstallene sammenlignet med gjennomsnittet. Et høyere standardavvik tilsier høyere spredning mellom avkastningen mens et lavt standardavvik tilsier en mer konsekvent avkastning, eller lavere svingninger. 68,27% av avkastningstallene vil være innenfor ett standardavvik (dersom datasettet er normalfordelt).

Eksempel. Dersom et fond har oppnådd 15% årlig historisk avkastning og har et standardavvik på 10% kan vi altså si at avkastningene normalt har utviklet seg mellom pluss og minus 10% fra gjennomsnittet. I dette tilfellet vil altså avkastningen være mellom 5% og 25%.

  1. Fondets Beta

Beta sammenligner fondets svingninger de siste 3 årene med markedets svingninger. Dette risikomålet sier altså i hvilken grad fondet vil svinge med markedet, eller om det er avhengig av andre faktorer.

En Beta høyere enn 1 tilsier at fondets svingninger er større enn indeksen. Er Beta lavere enn 1 har fondet hatt lavere svingninger enn indeksen.

Beta= 1,5 tilsier at i ett stigende marked har fondet utviklet seg 50% bedre enn indeksen, og 50% dårligere i et fallende marked.
Beta=1 tilsier at fondet utvikler seg likt som markedet.
Beta= 0,5 tilsier at i ett stigende marked har fondet utviklet seg 50% dårligere enn indeksen, og 50% bedre i et fallende marked.

  1. Fondets Alpha

Alfa beskriver differansen mellom fondets historiske avkastning de siste 3 årene og forventede avkastning basert på risikoen i fondet (målt med Beta).

Er Alfa positiv tilsier dette at avkastningen har overgått forventet avkastning (basert på risikoen som er tatt), og er Alfa negativ har avkastningen vært lavere enn forventet.

Alfa = 1 betyr at fondet har levert 1% bedre avkastning enn risikoen skulle tilsi
Alfa= 0 betyr at fondet har levert en identisk avkastning med det risikoen skulle tilsi
Alfa =-1 betyr at fondet har levert 1% dårligere avkastning enn risikoen skulle tilsi

  1. R-Squared (R2)

R Squared sier hvor mye av avkastningen som kan tilskrives utviklingen i indeksen (fra 0 til 100 prosent)

R-Squared = 100 tilsier at hele avkastningen kan tilskrives utviklingen i indeksens utvikling
R -Squared = 0 tilsier at ingenting av avkastningen kan tilskrives indeksens utvikling

Dersom R2 er lav vil alpha og beta bli mindre aktuelle risikomål. Nettopp fordi korrelasjonen med indeksen er lav og en sammenligning ikke vil være hensiktsmessig.

  1. Fondets Sharpe Ratio

Sharpe Ratio er gjennomsnittlig avkastning oppnådd utover en risikofri rente de siste 3 årene.

En høy Sharpe Ratio tilsier en god risikojustert avkastning.

Viste du at Sharpe Ratio  ble utviklet av nobelsvinner William F. Sharpe? Skarp type der altså.

 

Meld deg på vår månedlige markedsrapport – så holder vi deg oppdatert på utviklingen i markedene:

Månedlig markedsrapport