Fondsfinans Fornybar Energi er lansert

Publisert 18.02.2021

Verden står foran en kraftfull omlegging til fornybar energi dersom vi skal nå målene i Paris-avtalen. I et utfordrende børsår i 2020 sto fornybar-aksjer frem som klare vinnere. Det er kanskje ikke så rart når man vet hvor mye som skal investeres innenfor dette segmentet de neste tiårene. Mye av sektorens oppgang er drevet av forventninger til fremtidig inntjeningsvekst, og prisingsmultiplene har steget betydelig. For svært mange av selskapene i sektoren ligger inntjeningen fortsatt et stykke inn i fremtiden.

Vi snakker med vår forvalter Tor Thorsen, som er ansvarlig porteføljeforvalter for Fondsfinans Fornybar Energi. Thorsen har forvaltet Fondsfinans Global Energi i snart 5 år, hvor fornybar-aksjer har vært en økende andel av porteføljen. Endringen av mandatet og fondsnavnet ble vedtatt på andelseiermøte i Fondsfinans Global Energi 30. desember i fjor og godkjent av Finanstilsynet 25. januar.

Fondsfinans Global Energi har 5 stjerner i Morningstar, hvorfor velger dere å endre mandat og navn på fondet nå?

Fondsfinans Kapitalforvaltning definerte for flere år siden det «grønne skiftet» som en av de tre langsiktige trendene som vi bygger våre porteføljer på (de to andre er teknologi og demografi). Dette er altså en prosess som har pågått over flere år, hvor vi gradvis har tatt en større eksponering mot fornybar energi i Fondsfinans Global Energi. Vi er overbevist om at siste års utvikling bare er starten på en virkelig global megatrend. For at kundene bedre skal forstå hva de investerer i, mener vi det er riktig å døpe om fondet til Fondsfinans Fornybar Energi.

 

Har investeringsmetodikken i fondet endret seg nå som mandatet er endret?

Både forvalter og investeringsmetodikk vil være den samme som tidligere, men vi vil da ikke investere i fossil energi fremover. Fondets nye mandat vil bidra positivt i forhold til bærekraft og det grønne skiftet, i tillegg forventes det å være et godt avkastningspotensial innenfor sektoren på lang sikt. 

 

Kan du si noe om hvilke drivere som ligger bak det sterke momentet i fornybar-aksjer?

Mye av det positive momentet i fornybar-aksjer mener vi må tilskrives myndighetenes klare mål om å endre energipolitikken mot fornybar teknologi. I fjor fikk vi blant annet nyheter om at Kina har et mål om å være karbonnøytrale innen 2060 og at EU skal kutte 55% av sine CO2 utslipp, målt mot 1990 nivåer innen 2030. Nå i 2021 har Biden uttalt at USA skal være karbonnøytrale innen 2050, og at USA skal ta en ledende posisjon i omleggingen til en bærekraftig fremtid. På toppen av dette kommer EUs taksonomi som man mener vil påvirke kapitalflyt mot «grønne investeringer» i en enda større grad.

 

Fornybar-aksjer har hatt en fantastisk avkastning de siste par årene, er det stor risiko å investere i denne type aksjer nå?

Det vil alltid være risiko å investere i aksjer, det gjelder også fornybar-aksjer. Det at aksjene har gått mye i det korte bildet er i seg selv ikke noe problem. Skulle vi få en rask økning i rentene eller at myndighetene plutselig går tilbake på sine mål om en karbonnøytral fremtid, så vil denne type aksjer kunne gjøre det dårligere enn markedet. Vi mener at investorer alltid bør ha en horisont på minimum 5-7 år når man investerer i aksjer. Det vi lærte av fjoråret var blant annet at timing er vanskelig og at det å ikke være investert kan gjøre at man går glipp av avkastning. Vi mener det kan være lurt å investere i markeder eller sektorer som er riktig posisjonert i forhold til de langsiktige trendene og kapitalflyten.

 

Hvilke typer selskap kan vi forvente å se i porteføljen?

Vi er opptatt av likviditet og størrelse på de selskapene vi investerer i. Hovedvekten av porteføljen vil derfor være i relativt store selskaper. Største posisjon i fondet i dag er forsyningsselskapet SSE. SSE er et av de største forsyningsselskapene i Storbritannia og en av de ledende utbyggerne av fornybar energi. Selskapet bygger blant annet ut havvindprosjektet Dogger Bank sammen med Equinor. SSE er notert på London børsen og har en markedsverdi på over 175 mrd NOK.

Ellers investerer vi globalt i alle selskaper som er med på omleggingen til en mer bærekraftig fremtid. Hovedvekten av porteføljen vil være i utbyggere av vind- og solenergi, som f.eks. First Solar og Ørsted. I tillegg vil en stor del av porteføljen være leverandører inn til disse selskapene, som f.eks. Siemens Gamesa, Vestas eller Volue. Vi ønsker også å ha en stor eksponering mot de store forsyningsselskapene i verden, som f.eks. nevnte SSE. Disse selskapene eier mye av strømnettet og er i mange tilfeller store utbyggere av fornybar energi.

 

Les mer om Fondsfinans Fornybar Energi