Fondsfinans Aktiv 60/40 – vår gode forvaltning samlet i et produkt

Publisert 14.11.2016

Mandatet til Fondsfinans Aktiv 60/40 er per 15. november utvidet til å være et mer helhetlig investeringsprodukt tilpasset de kunder som ønsker en aktiv formuesforvaltning.

Mandatet til Fondsfinans Aktiv 60/40 er per 15. november utvidet til å være et fond tilpasset de kunder som ønsker et helhetlig investeringsprodukt. Vi vil videreføre strategien med en fordeling på ca. 60 % aksjer- og ca. 40 % renteplasseringer. Fondet vil til enhver tid gjenspeile vårt overordnede markedssyn både gjennom å over- og undervekte aksjedelen, samtidig som vi utvider aksjedelen til også å ha et globalt investeringsunivers. I så måte er strategien ikke ulik Oljefondets strategi.

Fondets aksjeandel vil over tid være anslagsvis 2/3 globalt og 1/3 i Norge, og vi vil i stor grad investere den globale andelen i våre øvrige aksjefond. Andelen renteplasseringer vil plasseres både i Fondsfinans Obligasjon som har relativt lav risiko og i våre høyrentefond med noe høyere risiko og avkastningspotensial.

Fondets aksjeandel vil være mellom 55 % og 65 %, og vi vil rebalansere porteføljen når vi finner dette riktig. Mandatet sikrer at forvalter øker aksjeandelen når børsene er svake og reduserer aksjeandelen når aksjer er priset høyt. Dette for å opprettholde en balansert allokering.

Fondet er tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje med globale og norske aksjer og norske renter og hvor Fondsfinans Kapitalforvaltning foretar den løpende allokeringen. Fondsfinans Kapitalforvaltning tar ikke ekstra betalt for andelen som investeres i våre øvrige fond, og samlet fast forvaltningshonorar vil være på cirka 0,85% p.a. med tillegg av eventuell resultatbasert avgift i underliggende fond.

Vi reduserer samtidig minstetegningen til 10.000, og åpner vår elektroniske løsning på www.fondsfinans.no/ffkf slik at det er mulig å starte spareavtale på min. 1.000 per måned uten å ha tilfredsstilt minstetegningskravet.

Fondet er det beste kombinasjonsfondet i kategorien «kombinasjonsfond moderat» hittil i år med en oppgang på hele 13,4%*, og vil fortsatt forvaltes av Lasse Halvorsen.

Vedtektsendringene ble vedtatt på andelseiermøtet 1. juli 2016 og av Finanstilsynet 14. september 2016

Kjøp andeler i fondet eller start spareavtale her

*Kilde: Morningstar per 11.11.2016