Våre fond

Samtlige av våre aksje-, rente- og kombinasjonsfond er aktivt forvaltet. Vi bruker en verditilnærming i investeringsprosessen og har en bevisst holdning til risiko.

Våre verdipapirfond Kategori Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Minste-tegning Kjøp
Fondsfinans Norge Norge 0.42 % 1.66 % 17.67 % 13.50 % 9.62 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norden Norden 0.26 % -3.59 % 6.45 % - - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Helse Bransjefond, Helsevern 0.81 % -6.00 % -7.05 % 3.25 % 14.92 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Energi Bransjefond, Energi 1.05 % 0.24 % 5.81 % 3.49 % - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Aktiv 60/40 Kombinasjonsfond, NOK Moderat 0.28 % -1.06 % 5.51 % - - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Obligasjon Rente, NOK Korte obligasjoner 0.04 % 0.70 % 2.00 % - - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Kreditt Rente, NOK High Yield -0.12 % 1.82 % 7.39 % 5.29 % - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans High Yield Rente, NOK High Yield 0.04 % 2.34 % 8.12 % 1.45 % - 100.000,- Kjøp
Fond Fondsfinans Norge
Kategori Norge
Hittil i år 1.66 % %
Siste år 17.67 % %
Årlig avk 3 år 13.50 % %
Årlig avk 5 år 14.53 % %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Norden
Kategori Norden
Hittil i år -3.59 % %
Siste år 6.45 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Helse
Kategori Bransjefond, Helsevern
Hittil i år -6.00 % %
Siste år -7.05 % %
Årlig avk 3 år 3.25 % %
Årlig avk 5 år 16.48 % %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Energi
Kategori Bransjefond, Energi
Hittil i år 0.24 % %
Siste år 5.81 % %
Årlig avk 3 år 3.49 % %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Kategori Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Hittil i år -1.06 % %
Siste år 5.51 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Obligasjon
Kategori Rente, NOK Korte obligasjoner
Hittil i år 0.70 % %
Siste år 2.00 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Kreditt
Kategori Rente, NOK High Yield
Hittil i år 1.82 % %
Siste år 7.39 % %
Årlig avk 3 år 5.29 % %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans High Yield
Kategori Rente, NOK High Yield
Hittil i år 2.34 % %
Siste år 8.12 % %
Årlig avk 3 år 1.45 % %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 100.000,-
 • Vi bruker en blanding av «top-down» og «bottom-up» tilnærming i vår investeringsprosess; Det vil si at makroøkonomi, trender i markedene og bransjevalg er grunnleggende byggestener som sees i sammenheng med pris, likviditet og en grundig selskapsanalyse.

  Dette gir grunnlag for den avkastnings- og risikovurdering som vi kommer frem til.

  Vi bruker egenutviklede modeller for å vurdere de utfallsrom et gitt verdipapir kan ha. Her legges det til grunn interne og eksterne verdivurderinger og forvalteres vurdering av risiko. Vi har således en disiplinert oppfølging av alle posisjonene vi har i respektive fond. Det er forvalters subjektive vurdering som er avgjørende for alle investeringsbeslutninger.

  Fondsfinansformelen – Hvordan vurderer vi selskaper?

 • Aktiv forvaltning – ikke indeksforvaltning

  Vårt mål er å gi bedre avkastning enn markedet over tid. Dette innebærer at våre porteføljer vil avvike i forskjellig grad fra markedsindeksene. Våre forvaltere har lang erfaring og god kunnskap. De har mot til å følge egne vurderinger.

  Våre produkter karakteriseres av en høy aktiv andel (active-share). Aktiv andel er et mål på hvor mye investeringene i et fond vil avvike fra referanseindeks. Høy aktiv andel indikerer store avvik fra indeks men en lav aktiv andel tilsier at fondet er mer lik indeksens sammensetning.

  Valg av selskaper – verditilnærming i investeringsprosessen

  Skal vi investere i selskaper må vi forstå verdiskapningen, og vi må kunne regne på verdiene. Vi investerer i selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, derav vår verdi-tilnærmning.

  Vi baserer investeringsbeslutningene på analyser både av makroøkonomiske forhold, bransjemessige forhold og selskapsspesifikke forhold.

  Bevisst holdning til risiko

  Vi vurderer både risiko og avkastningspotensialet, på så vel enkeltinvesteringer som for hele porteføljen i fondene.

  Brede men konsentrerte porteføljer (omlag 30 selskaper, UCITS-fond) bidrar til å redusere risikoen, men sørger for at vi kan fokusere på de beste selskapene som vi kan følge tett.

 • Retningslinjer for beste utførelse

  Bakgrunn

  Fondsfinans Kapitalforvaltning (FFKF) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond som forvalter Fondsfinans Fondene. Dette innebærer at FFKF fatter investeringsbeslutninger og gjennomfører disse på vegne av verdipapirfondene. Disse retningslinjene gir en oversikt over hvordan og hvor investeringsbeslutningene skal utføres for å oppnå best mulig resultat for andelseierne.

  Vurdering av beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

  FFKF vil gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for verdipapirfondene med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. For å avgjøre den relative vekten av disse faktorene vil følgende kriterier vurderes:

  • verdipapirfondets mål, investeringspolitikk og risikoer slik dette fremgår i
  prospektet og eventuelt vedtekter
  • ordrens art
  • egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren
  • egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn

  Generelt vil FFKF legge mest vekt på:

  Pris
  Alle FFKFs verdipapirfond har som målsetting å oppnå best mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Prisen som oppnås ved handel i finansielle instrumenter er derfor vesentlig ved vurdering av beste utførelse.

  Kostnader
  Transaksjonskostnadene ved handel i finansielle instrumenter påvirker fondets avkastning og vil bli vektlagt ved vurdering av beste utførelse.

  Hurtighet
  Ved omsetning av større poster kan det i enkelte tilfeller være i andelseiernes interesse å akseptere en høyere kostnad eller dårligere pris for å få gjennomført transaksjonen innen rimelig tid.

  Egenskaper ved de finansielle instrumentene som inngår i ordren
  I enkelte mindre likvide verdipapirer kan FFKF velge en dyrere transaksjonsform for å oppnå beste utførelse.

  Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre

  Når FFKF har fattet en investeringsbeslutning skal handel i verdipapirer alltid utføres av en megler som står på listen over godkjente meglerforbindelser. Meglerne på listen velges blant annet på bakgrunn av
  • Historikk
  • Soliditet
  • Etisk fremferd
  • Transaksjonskostnader

  Listen over godkjente meglerforbindelsene godkjennes årlig av styret i FFKF.

  Administrerende direktør er ansvarlig for at det blir foretatt stikkprøver av at det er oppnådd beste resultat for handler som er gjennomført. Resultatet av undersøkelsene meldes til Compliance, som loggfører resultatene.