Kjøp og salg av fond

Våre fond kjøpes enklest på våre hjemmesider ved hjelp av BankID, men det går også å tegne per brev, e-post eller telefaks.

Handle våre fond direkte på nett

Fondsfinans Kapitalforvaltning er i henhold til amerikansk skattelovgivning (FATCA) og CRS (Common Reporting Standard) pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond.

Egenerklæring
Ved å klikke på “Handle våre fond” nedenfor bekrefter du at du ikke er skattepliktig til noen andre land enn Norge, dersom du representerer et selskap bekrefter du at foretaket ikke er et utenlandsk foretak, og at foretaket ikke har kontrollerende personer som er skattepliktig til andre land enn Norge. Du bekrefter videre at Fondsfinans Kapitalforvaltning ikke har gitt råd i forbindelse med din investering.

Dersom du ønsker å tegne i våre fond og ikke kan bekrefte ovenstående ber vi om at du kontakter oss på telefon 23113000 eller e-post: fondsinvestor@fondsfinans.no

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med verdipapirfondets prospekt og vedtekter. Disse dokumentene finner du under Våre fond.

Handle våre fond
 • Logg inn

  Identifiser / logg deg inn ved bruk av BankID eller eksisterende passord for VPS Investortjenester

 • Verdipapirkonto

  Du vil komme til oversikt over din «Beholdning».

 • Kjøp av fondsandeler

  Under «Fondshandel» kan du velge mellom kjøp, salg og bytte av våre fond. Her velges hvilket fond du ønsker å investere i, hvilken VPS-konto som skal benyttes, bankkonto og beløp. Etter at du har trykket på «Fortsett» vil du få en bekreftelse på transaksjonen. Du må deretter klikke på "Bekreft" for at transaksjonen skal utføres.

 • Minste engangsinvestering er NOK 10.000 i respektive fond ( NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

  Minste sparebeløp er NOK 1.000 i respektive fond (NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere.

  Enklest legitimerer man seg gjennom BankID ved tegning på nett.

  Nye andelseiere som ikke tegner på nett må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres).

  Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

  Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

 • Kjøps- og salgsgebyr:
  Det er ikke noen kjøps- eller salgsgebyr i våre fond. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

  Årlig forvaltningsprovisjon:

  1,00%* i Fondsfinans Norge
  0,85%** i Fondsfinans Aktiv 60/40
  1,50% i Fondsfinans Norden
  1,00%** i Fondsfinans Global Helse og Fondsfinans Energi
  0,25% i Fondsfinans Obligasjon
  0,35% i Fondsfinans Kreditt
  0,45% i Fondsfinans High Yield

  * Eventuell differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag (se prospekt)
  ** Eventuell resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg (se prospekt)

  Svingprising
  NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt minimumsstørrelse og/eller andel av fondets forvaltningskapital og/eller er over en maksstørrelse. Denne terskelverdien er satt der det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning over terskelverdien justeres NAV opp, og justeres ned dersom fondet har netto innløsning over terskelverdien. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader), og evalueres kvartalsvis. Svingprising gjennomføres for å likebehandle kunder, og representerer ingen inntekt for Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

  Rutinene for svingprising utføres i henhold til  Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for tegning og innløsning

  Retningslinjer for beste utførelse kan leses ved å klikke her

 • Fondenes kurs fastsettes normalt en gang daglig, basert på siste omsatte kurs.

  Fristen ved tegning på nett er klokken 09:30.

  Ved bruk av tegningblankett er fristen klokken 09:30 når Fondsfinans Kapitalforvaltning belaster kundens konto, men klokken 13:00 når kunden overfører midler selv til fondets konto.

  Det forutsettes at det er dekning på konto og at tilfredsstillende legitimering av kunden er til stede.

  For innløsning er fristen klokken 13:00, det samme gjelder ved bytte av fond.

  Tegning og innløsning skjer normalt samme dag til børsens sluttkurs, forutsatt at tegnings-/innløsningsfristen er oppfylt og at hvert enkelt fonds hovedmarked er åpent for handel.

 • 2018

  Alle våre fond er stengt for handel følgende dager i 2018:

  1. januar, 29. mars, 30. mars, 2. april, 1. mai, 10. mai, 17. mai, 21. mai, 5. juni, 25. desember og 26. desember

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  6.juni og 22.juni

  Fondsfinans Global Helse,Fondsfinans Global Energi og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  15.januar, 19.februar, 28.mai, 4.juli, 3.september, 22.november

   

  Halve børsdager (tegningsfristen vil avvike for fond som investerer i følgende markeder):

  Sverige: 5.januar, 9.mai og 2.nov

  Norge: 28.mars