Kjøp og salg av fond

Det er enkelt å bli kunde og handle våre fond på nett med bankID.

Ny kunde? Opprett en konto her

Eksisterende kunde? Logg inn her

Har du ikke bankID? Vil du tegne på vegne av et selskap eller mindreårige? Da kan du benytte blankettene nedenfor og sende som brev, e-post eller telefaks.

 • Logg inn

  Logg deg inn ved bruk av BankID eller eksisterende passord for VPS Investortjenester. Dersom du ikke har en konto må du først opprette dette.

 • Verdipapirkonto

  Du vil komme til oversikt over din «Beholdning».

 • Kjøp av fondsandeler

  Under fanen «Fondshandel» kan du velge mellom kjøp, salg og bytte av våre fond. Her velges hvilket fond du ønsker å investere i, hvilken VPS-konto som skal benyttes, bankkonto og beløp.

 • Minste engangsinvestering er NOK 10.000 i respektive fond ( NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

  Minste sparebeløp er NOK 1.000 i respektive fond (NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere.

  Enklest legitimerer man seg gjennom BankID ved tegning på nett.

  Nye andelseiere som ikke tegner på nett må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres).

  Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

  Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

 • Kjøps- og salgsgebyr:
  Det er ikke noen kjøps- eller salgsgebyr i våre fond. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

  Årlig forvaltningsprovisjon:

  1,00%* i Fondsfinans Norge
  0,85%** i Fondsfinans Aktiv 60/40
  1,50% i Fondsfinans Norden
  1,00%** i Fondsfinans Global Helse og Fondsfinans Energi
  0,25% i Fondsfinans Obligasjon
  0,35% i Fondsfinans Kreditt
  0,45% i Fondsfinans High Yield

  * Eventuell differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag (se prospekt)
  ** Eventuell resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg (se prospekt)

  Svingprising
  NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt minimumsstørrelse og/eller andel av fondets forvaltningskapital og/eller er over en maksstørrelse. Denne terskelverdien er satt der det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning over terskelverdien justeres NAV opp, og justeres ned dersom fondet har netto innløsning over terskelverdien. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader), og evalueres kvartalsvis. Svingprising gjennomføres for å likebehandle kunder, og representerer ingen inntekt for Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

  Rutinene for svingprising utføres i henhold til  Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for tegning og innløsning

 • Fondenes kurs fastsettes normalt en gang daglig, basert på siste omsatte kurs.

  Fristen for tegning og innløsning er klokken 13:00 for alle våre fond. Det samme gjelder bytte av fond.

  Dersom du benytter blankett er det en forutsetning at tilfredsstillende legitimering av kunden er til stede og korrekt utfylt blankett er sendt til fond@fondsfinans.no før tidsfristen.

  Tegning og innløsning skjer normalt samme dag til børsens sluttkurs, forutsatt at tegnings-/innløsningsfristen er oppfylt og at hvert enkelt fonds hovedmarked er åpent for handel.

 • 2019

  Alle våre fond er stengt for handel følgende dager i 2019:

  1. jan, 18.april, 19.april, 22.april, 1.mai, 17.mai, 30.mai, 10.juni, 24.des, 25.des, 26.des og 31.des

  Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Global Energi og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  21.jan, 18.feb, 27.mai, 4.juli, 2.sept, 28.nov

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  6.juni og 21.juni

   

  Halve børsdager (tegningsfristen vil avvike for fond som investerer i følgende markeder):

  Sverige: 30 april, 29 mai og 1 nov

  Norge: 17.april

  2018

  Alle våre fond er stengt for handel følgende dager i 2018:

  1. januar, 29. mars, 30. mars, 2. april, 1. mai, 10. mai, 17. mai, 21. mai, 5. juni, 25. desember og 26. desember

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  6.juni og 22.juni

  Fondsfinans Global Helse,Fondsfinans Global Energi og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  15.januar, 19.februar, 28.mai, 4.juli, 3.september, 22.november

   

  Halve børsdager (tegningsfristen vil avvike for fond som investerer i følgende markeder):

  Sverige: 5.januar, 9.mai og 2.nov

  Norge: 28.mars