Investeringsfilosofi

Fondsfinans Kapitalforvaltning forvalter et lite utvalg aktive fond – av høy kvalitet.

Vårt mål er å gi bedre avkastning enn markedet over tid.

Aktiv forvaltning – ikke indeksforvaltning

Vi er genuint aktive og våre forvaltere har mot til å ta egne investeringsbeslutninger. Våre fond karakteriseres av en høy aktiv andel, og har dermed store avvik fra referanseindeksens sammensetning.

Verditilnærming i investeringsprosessen

Vi er verdiorienterte og langsiktige. Vi investerer i selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Bevisst holdning til risiko

Vi søker å unngå investeringer med høy risiko, særlig de som har binære utfall innen teknologi eller regulering. Fondene er godt diversifisert, og konsentrerte porteføljer (omlag 30 selskaper)  tillater oss å fokusere på utvalgte selskaper som vi følger tett.

Samfunnsansvar

Fondsfinans Kapitalforvaltning tar samfunnsansvar på alvor og arbeider kontinuerlig i henhold til våre ESG prinsipper.

  • Vi bruker en blanding av «top-down» og «bottom-up» tilnærming i vår investeringsprosess. Det vil si at makroøkonomi, trender i markedene og bransjevalg sees i sammenheng med pris, likviditet og en grundig selskapsanalyse.

    Dette gir grunnlag for den avkastnings- og risikovurdering som vi kommer frem til.

    Fondsfinansformelen – Hvordan vurderer vi selskaper?

    Vi bruker egenutviklede modeller for å vurdere de utfallsrom et gitt verdipapir kan ha. Her legges det til grunn interne og eksterne verdivurderinger og forvalterenes vurdering av risiko. Vi har således en disiplinert oppfølging av alle posisjonene i respektive fond.

    Det er forvalters subjektive vurdering som er avgjørende for alle investeringsbeslutninger.