Årsrapport 2016

Publisert 09.03.2017

Les hele årsrapporten her

 

Bakgrunn

2016 begynte med kraftig fall både i aksje oghøyrentemarkedet. Fallet var drevet av et stup i oljeprisen helt ned til en 27,9 USD/fat den 20. januar 2016, det laveste nivået siden november 2003. En stabilisering av oljeprisen førte til at markedet snudde i løpet av februar og markedene hentet seg gradvis inn og avsluttet året sterkt.

Det var flere store begivenheter i løpet av året som preget markedene. Spesielt utfallet av Brexit-avstemmingen og presidentvalget i USA var det stor usikkerhet rundt. Begge begivenhetene endte med utfall som markedene ikke forventet, og mange spådde betydelig børsfall. Markedene ristet imidlertid raskt av seg usikkerheten og kom sterkt tilbake igjen.
I november vedtok Opec med samarbeidsland kutt i oljeproduksjon på 1,8 mill. fat per dag. Dette ga et godt løft for oljeprisen og bidro til en meget god avslutning på året for aksjemarkedene, og spesielt for det norske
aksjemarkedet og energisektoren. Det var derfor Fondsfinans Norge (+23,4%) og Fondsfinans Global Energi (+22,7%) gav
best avkastning av våre fond i 2016.

Fondsfinans Kapitalforvaltning er en aktiv, verdibasert forvalter. Dette innebærer at vi foretrekker å investere i aksjer som er rimelig priset i forhold til underliggende verdier i selskapet. Vi ser etter selskaper som har en fremtidsrettet ledelse og som opererer innen et forretningsområde som vi mener har gode rammebetingelser fremover.

Fallende renter og sentralbankenes pengetrykking har bidratt til at vekstaksjer har gjort det bedre enn verdiaksjer siden finanskrisen i 2008. I tråd med våre forventninger snudde trenden med fallende renteri 2016, og verdiaksjer kom igjen i vinden fra sommeren av. Ser vi de lange trender (se diagram nedenfor) så har verdiaksjer over tid levert høyere avkastning enn vekstaksjer.

Fondsfinans Norge har med sin verditilt levert 8,5% årlig avkastning siste 10 år, hvilket er mer enn det dobbelte av referanseindeksen OSEFX som har en årlig avkastning på 4,1% i samme periode. Vi mener vi nå er inne i en periode hvor verdiaksjer igjen vil levere meravkastning. Dette favoriserer vår verdibaserte forvaltningsstil som vi har vært
tro mot de siste 14 år.

Vi er en aktiv forvalter, og tar derfor betydelig avvikende posisjoner fra indeksens sammensetning. Våre store avvik fra indeks har skapt betydelig meravkastning til våre andelseiere over tid. Alle våre fond leverte en god avkastning relativt til referanseindekser eller sammenligningsindekser i 2016. Fondenes avkastning er nærmere beskrevet i styrets årsberetning.

Den 29. april 2016 lanserte vi «investment grade» fondet Fondsfinans Obligasjon. Fondet er et alternativ for kunder som ønsker noe høyere forventet avkastning enn bankplasseringer med en lav risikoprofil. Den 15. november endret vi mandatet til Fondsfinans Aktiv 60/40 fra å ha et norsk aksjemandat til et globalt/norsk aksjemandat. Fondet er vårt anbefalte fond for kunder som ønsker en ferdig allokert kombinasjon av aksjer og obligasjoner med moderat risikoprofil og som har en mellomlang investeringshorisont.

Vi går inn i 2017 med en forventning om god vekst i verdensøkonomien og økende inntjening for bedriftene, men med noe risiko knyttet til økende proteksjonisme og større politisk usikkerhet i populismens kjølvann.

2017 blir det første året da bedriftene for alvor begynner å investere i kunstig intelligens. Vi er opptatt av å identifisere selskaper som er godt posisjonert i forhold til dette teknologiskiftet, som kan bli
fremtidens vinnere. Vi forventer en positiv utvikling både i aksje og rentemarkedet, om enn relativt moderat. Vi vil gjøre vårt beste for å levere en høyere avkastning enn markedene vi investerer i, og tror at vår disiplinerte, aktive og verdibaserte forvaltningsstil vil kunne gi god avkastning til våre andelseiere i 2017.

I løpet av 2017 lanseres Aksjesparekonto. Endelig får private investorer en god, langsiktig og skatteeffektiv
spareløsning. I løpet av 2017 har du mulighet til å flytte aksjer og aksjefond inn i vår aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet. Vi planlegger å lansere en løsning for aksjesparekonto i samarbeid med VPS (Verdipapirsentralen). Vi vil anbefale de fleste av våre private kunder å konvertere aksjefondsbeholdningen inn i en aksjesparekonto. Vårt beste nyttårsråd er å benytte 2017 til å flytte alle aksjefond som er «dyre og dårlige» til en aksjesparekonto hos en forvalter som har levert god avkastning over tid! Vi håper valget faller på våre fond.

Jeg ønsker dere alle et godt investeringsår!

Ivar Qvist
Adm. direktør