Våre fond

Samtlige av våre aksje-, rente- og kombinasjonsfond er aktivt forvaltet. Vi bruker en verditilnærming i investeringsprosessen og har en bevisst holdning til risiko.

Våre verdipapirfond Kategori Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Minste-tegning Kjøp
Fondsfinans Norge Norge 0.83 % 9.43 % 31.24 % 11.63 % 8.58 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norden Norden 0.27 % 13.28 % 21.50 % - - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Helse Bransjefond, Helsevern 0.28 % 2.13 % 0.51 % 16.32 % 13.07 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Energi Bransjefond, Energi -0.31 % -15.84 % -0.32 % -8.23 % - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Aktiv 60/40 Kombinasjonsfond, NOK Moderat 0.30 % 5.72 % - - - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Obligasjon Rente, NOK Korte obligasjoner 0.01 % 1.82 % 2.91 % - - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Kreditt Rente, NOK High Yield 0.02 % 9.24 % 13.74 % 2.79 % - 10.000,- Kjøp
Fondsfinans High Yield Rente, NOK High Yield -0.08 % 10.93 % 15.57 % -3.86 % - 100.000,- Kjøp
Fond Fondsfinans Norge
Kategori Norge
Hittil i år 9.43 % %
Siste år 31.24 % %
Årlig avk 3 år 11.63 % %
Årlig avk 5 år 13.08 % %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Norden
Kategori Norden
Hittil i år 13.28 % %
Siste år 21.50 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Helse
Kategori Bransjefond, Helsevern
Hittil i år 2.13 % %
Siste år 0.51 % %
Årlig avk 3 år 16.32 % %
Årlig avk 5 år 21.21 % %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Energi
Kategori Bransjefond, Energi
Hittil i år -15.84 % %
Siste år -0.32 % %
Årlig avk 3 år -8.23 % %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Kategori Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Hittil i år 5.72 % %
Siste år - %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Obligasjon
Kategori Rente, NOK Korte obligasjoner
Hittil i år 1.82 % %
Siste år 2.91 % %
Årlig avk 3 år - %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Kreditt
Kategori Rente, NOK High Yield
Hittil i år 9.24 % %
Siste år 13.74 % %
Årlig avk 3 år 2.79 % %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans High Yield
Kategori Rente, NOK High Yield
Hittil i år 10.93 % %
Siste år 15.57 % %
Årlig avk 3 år -3.86 % %
Årlig avk 5 år - %
Minste-tegning 100.000,-
 • Vi bruker en blanding av «top-down» og «bottom-up» tilnærming i vår investeringsprosess. Dette gir grunnlag for den avkastnings- og risikovurdering som vi kommer frem til.

  Makroøkonomi, trender i markedene og bransjevalg er grunnleggende byggestener som sees i sammenheng med pris, likviditet og en grundig selskapsanalyse av det verdipapir vi ønsker å investere i.

  Vi bruker egenutviklede modeller for å vurdere de utfallsrom et gitt verdipapir kan ha. Her legges det til grunn interne og eksterne verdivurderinger og forvalteres vurdering av risiko. Vi har således en disiplinert oppfølging av alle posisjonene vi har i respektive fond. Det er forvalters subjektive vurdering som er avgjørende for alle investeringsbeslutninger.

  Fondsfinansformelen – hvordan vurderer vi selskaper?

   

  Fondsfinansformeln oppdatert

 • Aktiv forvaltning – ikke indeksforvaltning

  Vårt mål er å gi bedre avkastning enn markedet over tid. Dette innebærer at våre porteføljer vil avvike i forskjellig grad fra markedsindeksene. Våre forvaltere har lang erfaring og god kunnskap. De har mot til å følge egne vurderinger.

  Våre produkter karakteriseres av en høy aktiv andel (active-share). Aktiv andel er et mål på hvor mye investeringene i et fond vil avvike fra referanseindeks. Høy aktiv andel indikerer store avvik fra indeks men en lav aktiv andel tilsier at fondet er mer lik indeksens sammensetning.

  Valg av selskaper – verditilnærming i investeringsprosessen

  Skal vi investere i selskaper må vi forstå verdiskapningen, og vi må kunne regne på verdiene. Vi investerer i selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, derav vår verdi-tilnærmning.

  Vi baserer investeringsbeslutningene på analyser både av makroøkonomiske forhold, bransjemessige forhold og selskapsspesifikke forhold.

  Bevisst holdning til risiko

  Vi vurderer både risiko og avkastningspotensialet, på så vel enkeltinvesteringer som for hele porteføljen i fondene.

  Brede men konsentrerte porteføljer (omlag 30 selskaper, UCITS-fond) bidrar til å redusere risikoen, men sørger for at vi kan fokusere på de beste selskapene som vi kan følge tett.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning anbefaler tre ulike porteføljer som tar utgangspunkt i våre fond og er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont. Her får kunden en naturlig spredning på ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske markeder.

  Disse er:

  Forsiktig

  Balansert

  Offensiv

   

  For deg som ønsker en relativt trygg portefølje og / eller har en relativt kort tidshorisont på dine plasseringer passer Fondsfinans Forsiktig godt. Forventet avkastning overstiger beste bankrente med god margin.

  Porteføljen Fondsfinans Balansert passer deg som ønsker middels risiko og har minimum 5 års investeringshorisont.

  For deg som ønsker å ta høy risiko og som har en lengre tidshorisont (anbefalt minimum 7 år) passer porteføljesammensettingen Fondsfinans Offensiv godt. Man må regne med store svingninger på verdiene i investeringsperioden.

  Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.